Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslutsprocessen om ny förskole- och grundskoleorganisation senareläggs

Publicerad 2020-09-10 16:47
Beslutet om ny förskole- och grundskoleorganisationen inom ramen för översynen kring Framtidens förskola och grundskola senareläggs. Detta har barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutat idag.

Förslaget till ny förskole- och grundskoleorganisation kommer att behandlas av nämndens arbetsutskott den 29 september enligt plan. Men beslut i ärendet kommer att tas först vid sammanträdet den 24 november.

- Detta görs för att vi behöver mer tid för att föra en dialog med föräldrar och allmänhet så att alla aspekter blir belysta. Det finns ett politiskt samförstånd kring att vi förlänger den här processen. Alla parter behöver vara insatta i det färdiga förslaget. Vi behöver också mer tid för att föra en principiell diskussion kring grundläggande skolfrågor, för att få ett helhetsperspektiv, säger Stefan Nypelius (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Detta innebär att beslutsprocessen för regionstyrelsens och regionfullmäktiges del även den senareläggs. Beslut om förskole- och grundskoleorganisation kommer kunna tas i regionfullmäktige vid februarisammanträdet.

Med anledning av detta ställs det digitala informationsmöte med utfrågning om framtidens förskola och grundskola som var planerat till den 16 september in. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen återkommer med datum för när informationstillfälle och dialog kommer att genomföras. Siktet är inställt på oktober månad.

Mer information om Framtidens förskola och grundskola: www.gotland.se/ffg