BUN § 78

Utskrivet från: http://gotland.se/10799

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-10-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-09-24

BUN § 78
Översyn av elevbidrag, grundskolan

Dnr 2003/103-04
Under våren 2003 har två arbetsgrupper utrett dels frågan om a-priser inom förskoleverksamheten, dels elevbidrag inom grundskolan.

Grundskola
Det förslag som tagits fram av arbetsgruppen för grundskolans elevbidrag bygger på att vissa av de resurser som utgör elevbidraget fördelas efter olika viktning som bygger på skolområdets speciella förutsättningar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1.
  BUN fastställer följande principer för fördelning av grundskolans elevbidrag med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag (Storleken av de olika resurserna bestäms av BUNs totala resurstilldelning):
  Undervisningsresursen
  1.1
  Basresurs 85% ; Fördelas enligt följande viktning:
  Skolår F-3 – vikt 1,0
  Skolår 4-6 - vikt 1,18
  Skolår 7-9 – vikt 1,24
  Löneviktning: Fördelas efter en gemensam lönebild för Gotland, med en successiv övergång under tre år; fullt genomfört fr o m 2007. Samråd skall ske med Skolutvecklingsgruppen.
  1.2
  Demografisk viktning:
  Anslag per elev F-9:
  Utbildningskriteriet: 60%
  Insatser för barn i behov: 25%
  Ekonomiskt bistånd: 15%
  Förvaltningen ges i uppdrag att för BUNs arbetsutskott redovisa förslag till inbördes fördelning av resurserna under p 1.2 och 1.3, tillhopa 15%.
  1.3
  Särskilda insatser under skoldagen (SIS):
  Anslag per elev i resp skolår med högre viktning för F-3 än 4-6 resp 7-9.
  Förvaltningen ges i uppdrag att för BUNs arbetsutskott redovisa förslag till viktning.
  2.
  Fysiska handikapp:
  Anslaget skall fördelas enligt två modeller:
  a. individuellt till elever med kända, långsiktiga behov
  b. till ”Linjen”vad gäller tillfälliga behov
  Förvaltningen ges i uppdrag att för BUNs arbetsutskott redovisa förslag tillfördelning.
  3.
  Läromedel och inventarier:
  Anslag per elev och skolår enligt följande viktning:
  Skolår F-3 – vikt 1,0
  Skolår 4-6 – vikt 1,3
  Skolår 7-9 – vikt 2,0
  Anslagen till fortbildning, skolbibliotek, administration, skolvaktmästare och friskvård:
  Fördelas per elev skolår F-9
  Anslagen till prao/syo samt skolvärdar:
  Fördelas per elev skolår 7-9
  Anslagen till kosthåll, lokaler, skolskjutsar samt IT:
  Kontoansvar vid Planerings- och försörjningsavdelningen alternativt hos verksamhetsansvariga/RMO enligt förvaltningschefens beslut, (jfr organisationsutredning 2002)
  Anslaget till försäkringar: (Kontoansvar vid Ekonomiavdelningen)
  Fördelas per elev skolår 7-9
  Anslaget tillheldagsskolor samt regionalpolitiskt stöd till Fårö skola: (Kontoansvar vid Ekonomiavdelningen)

  2.
  Uppföljningen skall även fortsättningsvis ske med två formella mätningar samt två budgetjusteringar per år

  3.
  Förvaltningen ges i uppdrag att för BUNs arbetsutskott redovisa förslag till direktiv för en fördjupad utredning beträffande principerna för fördelning av grundskolans resurser. Arbetet skall ske under ledning av BUNs presidium och slutligt behandlas i samband med budget 2005 (mars 2004)