Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Världsarvsstrategin antagen av regionfullmäktige

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Genom ett sektorsövergripande tillvägagångssätt som bygger på dialog och samverkan har strategidelen färdigställts. Strategin antogs av regionfullmäktige i juni 2020. Nu återstår att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att förverkliga de högt uppsatta målen för världsarvet. Projektet beräknas vara färdigställt i början av 2021.