BUN § 80

Utskrivet från: http://gotland.se/10797

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-09-24

BUN § 80
Remiss, översyn av upphandlingspolicy

Dnr 2003/074-05
Kommunens nu gällande upphandlingspolicy antogs i Kommunfullmäktige den 9 dec 1996 (§ Kfm 96/276). Sedan dess har ett flertal förändringar skett i förutsättningarna som innebär att upphandlingspolicyn inte på alla punkter är uppdaterad. Bl a har bestämmelserna i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), vilka i allt väsentligt vilar på EG-rättsliga upphandlingsdirektiv, ändrats ett flertal gånger. Vidare har det skett en omorganisation av kommunens centrala kontor och nya beslut har fattats beträffande kommunens Konkurrensprogram. KSK har därför initierat en utredning om hur kommunens upphandlingsväsende skall organiseras.

Kommunstyrelsens presidium hade 2003-06-05 beslutat bereda nämnderna tillfälle att yttra sig med andledning av översynen. sådant yttrande skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 1 oktober 2003.

Förvaltningschef Lars Danielson hade utformat förslag till yttrande i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen.