BUN § 84

Utskrivet från: http://gotland.se/10793

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-09-24

BUN § 84
Ansökan om statligt stöd för vuxenutbildning

Dnr 2003/085-65
Verksamhetsledare P-G Werkelin hade utformat förslag till ansökan om statligt stöd för vuxenutbildning 2004. Av ansökan framgår bl a följande:
…
Yrkesutbildningar på gymnasial nivå
Anpassning ska ske till den enskildes och regionens behov och skall uppgå till minst 40% av den totala volymen gymnasial utbildningar.
Yrkesutbildningarna kommer långsiktigt att inriktas mot särskilda områden/branscher och grupper (enligt nedan) och genomföras efter samråd med berörda parter. Yrkesutbildningarna ska i huvudsak upphandlas varvid sådan långsiktighet ska eftersträvas att det medger kvantitet och kvalitet hos berörda externa utbildningsanordnare.

A. Yrkesområden/branscher som ska omfattas av ett långsiktigt utbud av vuxenutbildning:
- Jordbruket
- Besöksnäringen
- IT-sektorn
- Tillverkningsindustrin
- Vård och omsorg
- Hantverks- och kultursektorn
- Livsmedelssektorn

Grupper som särskilt ska uppmärksammas i olika väglednings- och rekryteringsinsatser.
- Yrkesobestämda ungdomar som har särskilt svårt att få ett ”fotfäste” på arbetsmarknaden
- Säsongsanställda som har svårt att få en varaktig trygg försörjning
- Funktionshindrade och andra grupper som har svårt att få ett ”fotfäste” på arbetsmarknaden.
- Gruppen 50+ som ej ser det möjligt att vara kvar i sitt yrke fram till pension men som genom kompetensomställning och yrkesväxling kan fortsätta sitt yrkesliv och samtidigt bidra till personalförsörjning inom bristyrkesbranscher.
- Småföretagare som efterfrågar kompetens för att kunna utveckla sin verksamhet.

Ansökan omfattar 454 gymnasieplatser, varav kommunen finansierar 250 (55%), samt 164 s k ”strukturplatser”, varav kommunen finansierar 90 (55%).

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner dimensionering enligt framlagt förslag
    2. BUN inger ansökan om statligt stöd för vuxenutbildning 2004 enligt framlagt förslag.