Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 26 augusti 2020

Publicerad 2020-08-26 14:50
På dagens miljö- och byggnämnd informerades bland annat om läget angående trängsel och buller under sommaren samt beslutades att avslå två ansökningar om förhandsbesked.

Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn

Information om trängsel sommaren 2020

Arbetets grund var att utgå förebyggande med ett nära samarbete med branschen, ett samarbete som fungerat väl. Störst problem uppstod vecka 29 och 30 och till viss del även vecka 31. Stor anhopning av turister tillsammans med hemmavarande gotlänningar skapade stor trängsel på framförallt gator och torg.
 
Trängsel uppstod även på stränder
och butiker samt vid köbildning utanför flertalet serveringsställen. De förändrade förutsättningarna för branschen innebar större rörelse av människor i de offentliga miljöerna.
 

Information om buller sommaren 2020

Som regel inkommer en hel del klagomål under sommaren på grund av buller. Under 2019 registrerades 23 klagomål. Under sommaren 2020 inkom cirka 60 klagomål på grund av buller, främst i Visby innerstad. Några uteställen har under sommaren inte haft öppet som vanligt, vilket har bidragit att nattlivet flyttat till uteserveringar där även hög musik har förekommit. Föreläggande har givits till fyra verksamheter.
 
Arbetet framåt kommer att genomsyras av förebyggande arbete för att få verksamheterna att prioritera egenkontroll samt att ge utökad vägledning.
 
 

Samråd med detaljplan – Vändburg hamn (del av Hamra Storms 2:4)

Syftet med detaljplaneförslaget är att i anslutning till hamnen skapa en möjlighet till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och med olika aktiviteter som kan ske året om. För att levandegöra hamnområdet är det viktigt att i
denna detaljplan säkerställa allmänhetens tillträde i samklang med de planerade verksamheterna och boendet, samt att offentliga samlingspunkter blandas med privatboende.
 
I denna nystart av detaljplanearbetet är planförslaget bebyggelsemässigt överensstämmande med föregående detaljplaneförslag och tillhörande
gestaltningsprogram. Den stora skillnaden är att grundförutsättningen nu är en kommunal anslutning för både vatten och avlopp.
 
Planförslaget följer det vinnande förslaget i Region Gotlands markanvisningstävling 2013. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar om samråd.
 
Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att genomföra ett förnyat samråd.
 

ÖSTERGARN BENGTS 1:29, förhandsbesked för nybyggnad av 3 bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för tre bostadshus. Sökande avser att placera byggnaderna på mark som betecknats som kärnområde i den fördjupade
översiktsplanen. Fastigheten ligger även inom område av riksintresse för kulturvård, naturvård och rörligt friluftsliv.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den aktuella platsen olämplig att bebygga då åtgärderna kommer påtagligen skada den landskapsbild/landskapskaraktär som finns i området samt att den föreslagna exploateringen inte är en komplettering till befintlig bebyggelse enligt översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen.
 
Alliansen yrkar på bifall, med motiveringen att åtgärden kompletterar befintlig bebyggelse.
S yrkar på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
 
Votering begärd med utfallet 7 mot 6 till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
 
Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked.
 

ÖSTERGARN BENGTS 1:29, förhandsbesked för nybyggnad av 2 bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus utanför detaljplanelagt område. Området och platsen har prövats tidigare för nybyggnad av tre bostadshus. Nämnden fattade beslut om att inte meddela förhandsbesked för tre bostadshus och länsstyrelsen fastslog nämndens beslut.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att den planerade bebyggelsen inte är förenlig med den fördjupade översiktsplanen och att tillräckliga skäl för avsteg saknas. Bedömningen är att den aktuella marken inte är lämplig för bebyggelse och bygglov kan därför inte medges.
 
Alliansen yrkar på bifall, med motiveringen att åtgärden kompletterar befintlig bebyggelse.
S yrkar på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
 
Votering begärd med utfallet 7 mot 6 till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
 
Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked.