Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
elever som väntar på skolskjuts

Skolskjuts och elevrelaterade resor

På Gotland åker ca 1 800 elever skolskjuts varje dag. 

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Förutom Skollagen regleras skolskjuts genom barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem i (hemskolan) eller elever som går i annan kommuns grundskola. Elever som inte har beviljats skolskjuts kan få åka med i skolskjuts i mån av plats och om befintlig hållplats används.

Restider i skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts sätter gränser för restider i skolskjuts. Restiden i fordon till respektive från skolan ska vara högst 60 minuter för elever i förskoleklass till årskurs 9. Restiden får endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Väntetid före hemfärd från skolan kan vara upp till 60 minuter. 

Läs mer om skolskjuts

Hur ser det ut i verkligheten?

När nulägesrapporten togs fram våren 2020 överskreds de angivna maxtiderna i några enstaka fall. Det handlar om sju elever i årskurs 7-9 och i en riktning. Detta motsvarar ca 0,4 procent av de som åker skolskjuts.

• Två elever i Hangvar som åker till Fårösundsskolan 

• En elev som bor i Östergarn och en som bor i Buttle - båda åker till Romaskolan 

• Två elever som bor i Stenkyrka och en elev som bor i Tingstäde - alla åker till Solklintsskolan i Slite

Läs mer i nulägesrapportens del 1 på sidan 28

Elevrelaterade resor under skoltid

Elevernas resande under skoltid påverkas av vilka ämnen som är möjliga att få undervisning i, i den egna skolan - att behöriga lärare finns i ämnet liksom eventuella specialsalar för ändamålet, exempelvis slöjd, bild, musik, hemkunskap och idrott. Även moderna språk är ett ämne som det sker undervisning i på någon av Region Gotlands högstadieskolor, men då inte på grund av lokalerna utan snarare beroende på gruppens storlek och lärarnas behörigheter.

Tiden som eleverna reser är mycket olika fördelad. Mest elevrelaterade resor har eleverna i år 6 i Stenkyrka skola som totalt åker 120 minuter per vecka. Även eleverna i år 6 i Öja och Kräklingbo har relativt mycket restid med 95 respektive 80 minuter.

För mer detaljer kring de elevrelaterade resorna se bilaga 2.