Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslaget till ny förskole- och grundskoleorganisation

Arbetet pågår med att ta fram ett förslag på hur verksamheterna inom förskola och grundskola ska bedrivas i framtiden.

Förslagshandlingen kommer närmast att lämnas till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 september. Beslut om ny organisation för förskolan och grundskolan tas sedan av i barn- och utbildningsnämnden den 24 november Sedan går ärendet vidare till  regionstyrelsen i januari 2021 och sedan regionfullmäktige i februari 2021. 

Målet med förslaget är att nå fram till en kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd för- och grundskolorganisation - det vill säga skolor med behöriga och legitimerade lärare i alla ämnen - som har fokus på barnens och elevernas resultat och måluppfyllelse. Varje barn och elev ska nå sin fulla potential och flickor och pojkar ska få likvärdiga förutsättningar.

Alla Region Gotlands barn och elever, oberoende av geografisk hemvist (stad, tätort eller landsbygd), sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning och få utbildning av likvärdig kvalitet. Utredningen har visat att så inte är fallet idag.

Strategier för lösningar

Inom ramen för utredningen har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tagit fram ett antal strategier för lösningar på kompetensförsörjningsproblematiken. Se sidrubrik i menyn.