Kontakt

Torsten Flemming, utbildningsdirektör

Tfn: 0498 - 26 98 03
E-post: torsten.flemming@gotland.se

Jörgen Norström, verksamhetschef grundskola
Tel: ­ 0498 - 26 94 18
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se

Lena Gustavsson, verksamhetschef  för förskola
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Stefan Nypelius, barn- och utbildningsnämndens ordförande (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Vill du komma i kontakt med barn- och utbildningsnämndens ledamöter, så hittar du kontaktuppgifter på sidan gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elever i bibliotek

Nulägesrapporten

Som en del av översynen kring framtidens förskola och grundskola har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen  tagit fram en nulägesrapport. 

Rapportens del 1 innehåller en beskrivning av den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och grundskola (med styrkor och utmaningar), prognoser för barn- och elevtal, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultaten, resurser inom barn- och elevhälsan, lokalkapaciteten och behoven av lokalåtgärder, skolskjutsbehoven och elevernas resande för att få undervisning i andra skolor med mera.

Vi har beskrivit ett läge där det framåt blir fler barn och elever i verksamheten samtidigt som lärarbristen ökar. Rapportens del 1 innehåller också en beskrivning av vilka faktorer som är viktiga för framgångsrika skolor, där rektors viktiga roll i pekas ut i att dagligen kunna leda verksamheten (det vill säga vikten av ett nära pedagogiskt ledarskap) samt att lärare behöver kunna arbeta gemensamt för att lägga grunden för att nå goda elevresultat. Vi beskriver också hur kostnadsutvecklingen sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner.

Rapportens del 2 innehåller mer detaljerad redovisning per skolenhet med information om upptagningsområden, antal barn och elever, elevprognoser, måluppfyllelse, lokalkapacitet m.m. Barn- och elevtalen i de beskrivande texterna om skolenheterna är från 15 mars år 2020. Samlad statistik kring måluppfyllelse/elevresultat samt resultat kring Skolinspektionens enkät och föräldraenkäten i förskola för hela Gotland och riket återfinns längst bak i del 2.

Ytterligare jämförbara detaljer kring lokalytor, andel pedagoger med pedagogisk högskoleexamen, kostnader, tillgång till elevhälsopersonal m.m återfinns i jämförbar tabell i bilaga 1-2. 


Några av de större fokusområdena finns samlade i sidrubriker.