Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kollektivtrafikbuss som åker på riksväg

Ändrade skoltider och skolskjuts införs för gymnasieeleverna för att lösa resandet

Publicerad 2020-08-10 14:25
Den 18 augusti öppnar gymnasieskolan igen efter att under våren bedrivit distansundervisning. Då återvänder cirka 1500 elever till Wisbygymnasiet. För att eleverna ska kunna delta i undervisningen, då kollektivtrafiken har minskad kapacitet under coronapandemin, senareläggs skolstarten på morgonen och eleverna erbjuds istället skolskjuts.

Det har varit bråda tider för Wisbygymnasiet rektor Peter Lerman med att planera inför läsårsstarten – och denna gång med allt skolan behöver förhålla sig till för att minska smittspridningen.

- Målet är att eleverna ska komma tillbaka och få skolförlagd undervisning. Vi vet att många längtar tillbaka och att det finns elever som behöver det nära personliga mötet och stödet för att klara studierna, säger Peter Lerman.

Ett bekymmer har varit hur alla kollektivtrafikresande gymnasieelever ska kunna ta sig till skolan, då kapaciteten på bussarna minskat kraftig till följd av trängselåtgärder under den rådande coronapandemin.

Efter att ha pusslat med busstiderna och pratat med den upphandlade leverantören Bergkvarabuss AB, står det nu klart att 12 skolskjutsbussar (som används för att köra grundskoleelever tidigare på morgonen och på eftermiddagen) och tre stycken extra turistbussar ska användas för att ordna skolskjuts till Wisbygymnasiets elever på nationella program och introduktionsprogram. Detta efter att skoldagen senarelagts och schemat kommer att löpa från klockan 9.30 till 17.00.    

- Tack vare att Region Gotland har ansvar för både läns- och kommuntrafiken har det varit enkelt för oss att komma fram till en lösning så här snabbt och att ramavtalet med Bergkvarabuss gör att vi nu kan avropa ytterligare bussar, säger Rolf Andersson, försörjningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Skolskjutslösningen kommer att löpa först och främst till höstlovet (vecka 44) och kan förlängas till jul. Kostnaden för detta är 1,8 miljoner kronor eller 3,5 miljoner kronor om skolskjutslösningen förlängs. Dessa kostnader kommer att särredovisas som merkostnader på grund coronapandemin.

Genom den här lösningen bedöms den allmänna linjetrafiken kunna räcka till för andra som reser i kollektivtrafiken. Grundskolelever som är anvisade till kollektivtrafiken kommer att kunna fortsätta att resa med linjebuss som vanligt. Även eleverna i grundsärskola och gymnasiesärskola (Wisbygymnasiet) samt elever i fristående Gutegymnasiet fortsätter att åka i kollektivtrafiken som vanligt.

- Vi är nöjda över att detta minskar belastningen på kollektivtrafiken. Vi befinner oss i ett läge där vi alla behöver hjälpas åt för att minska smittspridningen, säger Jenny Iversjö, avdelningschef vid teknikförvaltningen.

Mer information om upprop och skolstart återfinns här

Är du redan elev på Wisbygymnasiet hittar du information på plattformen It´s learning.