Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland tittar på lösningar för gymnasieungdomars resande till och från skolan

Publicerad 2020-07-29 15:22
Region Gotland jobbar just nu med att försöka hitta lösningar på hur gymnasieeleverna ska kunna ta sig till skolan när kollektivtrafikens kapacitet minskat till följd av trängselanpassningar under den rådande coronapandemin. Två strategier finns.

Om cirka två och en halv vecka ska drygt 1800 gymnasieelever börja skolan igen på Gotland efter att ha studerat på distans under vårterminen till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det har inneburit att elevresorna i kollektivtrafiken i stort sett uteblivit samtidigt som kollektivtrafiken på Gotland genomfört anpassningar för att minska trängseln på bussarna. Kapaciteten ombord har därmed minskat till 25 procent – eller ungefär 25 sittande passagerare som sitter på varannan stol.

Eftersom gymnasieeleverna utgör ungefär 40 procent av kollektivtrafikresenärerna på ön, ökar trycket på kollektivtrafiken i höst. Därför har tjänstemän från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och teknikförvaltningen idag träffats för att titta på lösningar, så att gymnasieeleverna ska kunna ta sig till och från skolan. Deltog gjorde även representant från nuvarande kollektivtrafikleverantören Bergkvarabuss AB samt ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden.

- Tillsammans tar vi ansvar för att gymnasieeleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen. Fortsatt distansundervisning skulle innebära allt för stora utmaningar för våra elever – särskilt för dem som har behov av stöd för att klara sina studier. Distansundervisningen har fungerat för de flesta, men kan inte helt ersätta undervisningen på plats av lärare – inte minst i specialsalar och salar anpassade för yrkesprogrammen, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör.  

Region Gotland är inte ensam om problemet med gymnasieungdomarnas resande. Just nu sitter många kommuner med samma brännande fråga: hur löser vi det här?

Diskussionerna som förts under dagen har mynnat ut i två strategier.

- Vi kommer att undersöka möjligheten att införa skolskjuts för även de gymnasieungdomar som behöver det. Vår nuvarande operatör Bergkvarabuss har fått i uppdrag, att inom ramen för nuvarande ramavtalet, se om vi kan sätta in ytterligare bussar, säger Torsten Flemming.

Det här skulle göra att kollektivtrafiken kan upprätthålla kapaciteten för övriga passagerare, trots trängselåtgärder.

- I den senaste upphandlingen tog vi höjd för att kunna avropa ytterligare bussar från leverantören och i det här fallet pratar vi inte om linjebussar utan om turistbussar, säger Patrik Ramberg teknisk direktör, som ansvarar för kollektivtrafiken.

Strategi nummer två handlar om att göra förskjutningar i schemaramen för eleverna och lärarna på Wisbygymnasiet. Helt enkelt att skolstarten på morgonen förläggs lite senare, liksom de sista lektionerna på dagen. Idag löper schemat mellan klockan 8.00 och 16.00. Att göra om ett helt schema med cirka 1000 kurser som rör cirka 1500 elever och 170 lärare är inte ett första alternativ i nuläget.