Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan

På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd inom Teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan som kom att beslutas 2020 kom att innehålla följande:

  • Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.
  • Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.
  • Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten och höja kvaliteten i tjänsterna.

Tidigare fanns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning. Det som saknades i den gamla prislistan var avgiftstaxor för att handlägga ansökan om TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer reglerna. Genom att implementera en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.

  • Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
  • För att täcka kostnaderna som regionen har för tillståndsgivning vid ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) ska sökande betala avgifter enligt denna taxa. 
  • Ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska ske via regionens e-tjänst.
  • Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex med oktober som mätmånad.

Förklaring av taxa - Trafikanordningsplan (TA-plan)

En Ta-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller markupplåtelse. En ansökan med TA-plan skickas in när verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafik på något sätt. Nedan ges ett förtydligande vad de olika aktiviteterna innebär kopplat till taxorna för TA-planer.

Aktivitet Kommentar
Handläggning av ansökan Avgiften avser handläggning av ansökan. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra trafikanordningen.
Skyndsam handläggning Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra trafikanordningen.
Ändring/ komplettering Ändring eller komplettering av ansökan.
Tidsbunden taxa tillstånd Per påbörjad vecka 2:a veckan.
Förlängning av tillstånd Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avslag Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om - TA-plan.
Generell TA-plan Medges endast i enstaka fall.
Digitaliseringsavgift Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt .

Förklaring av taxa - Grävtillstånd

Avgifter för grävtillstånd tillkommer utöver avgifter för TA-planen. Nedan ges ett förtydligande vad de olika aktiviteterna innebär kopplat till taxorna för grävtillstånd.

Aktivitet Kommentar
Handläggning av ansökan Avgiften avser handläggning av ansökan om grävtillstånd. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra arbetet.
Skyndsam handläggning Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra arbetet. Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring/ komplettering Ändring eller komplettering av ansökan.
Tidsbunden taxa Per påbörjad vecka från 2:a veckan.
Förlängning Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avslag Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om grävtillstånd.
Digitaliseringsavgift Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt.

Taxor

Länk till taxor (Gäller från och med 1 mars 2023)