Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan

På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd inom Teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan som kom att beslutas 2020 kom att innehålla följande:

  • Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.
  • Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.
  • Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten och höja kvaliteten i tjänsterna.

Tidigare fanns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning. Det som saknades i den gamla prislistan var avgiftstaxor för att handlägga ansökan om TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer reglerna. Genom att implementera en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.

  • Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
  • För att täcka kostnaderna som regionen har för tillståndsgivning vid ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) ska sökande betala avgifter enligt denna taxa. 
  • Ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska ske via regionens e-tjänst.
  • Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex med oktober som mätmånad.

Trafikanordningsplan – TA-plan

En TA-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. En ansökan med TA-plan måste skickas in när verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafik/gångtrafikant på något sätt.

Akivitet Pris, kr Kommentar
Handläggning av ansökan
1 500
Avgiften avser handläggning av ansökan. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra trafikanordningen.
Skyndsam handläggning
3 000
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra trafikanordningen. Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring/komplettering
1 500
Ändring eller komplettering av ansökan.
Tidsbunden taxa tillstånd
1 000
Per påbörjad vecka från 2:a veckan.
Förlängning av tillstånd
1 500
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avslag
350
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om –TA-plan.
Generell TA-plan
5 000/år
Medges endast i enstaka fall.
Digitaliseringsavgift
1 000
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt.

Grävtillstånd

Avgifter för grävtillstånd tillkommer utöver avgifter för TA-planen.

Aktivitet Pris, kr Kommentar
Handläggning 1 500 Avgiften avser handläggning av ansökan om grävtillstånd. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra arbetet.
Skyndsam handläggning 3 000 Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra arbetet. Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring/komplettering 1 500 Ändring eller komplettering av ansökan.
Tidsbunden taxa 1 000 Per påbörjad vecka från 2:a vecka.
Förlängning 1 500 Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avslag 350 Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om grävtillstånd.
Digitaliseringsavgift 1 000 Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt.

Sanktionsavgifter

Överträdelse Avgift, kr
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift. 15 000
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en förhöjd handläggningsavgift. 15 000
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden för arbetet utgått. 3 000/vecka
Om utmärkningsansvarig saknas. 3 000/dygn
Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan. 10 000
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TA-plan eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal. Om ett av kraven inte efterlevs debiteras sanktionsavgift. 20 000
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller är bristfälliga. 5 000
Om personal saknar varselklädsel, eller brist i varselklädsel förekommer. 4 000/person
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg eller visar tydligt bristande kompetens. 4 000/person

Återställningsavgifter

När regionen själva utför återställning av gata eller mark gäller följande priser mot kund.

Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex i januari 2019.

Arbete Pris Anm.
Gatsten yta < 10 m2, Storgatsten 1.392 kr/m2
Gatsten yta < 10 m2, Smågatsten 1.287kr/m2
Gatsten yta > 10 m2, Storgatsten 1.288 kr/m2
Gatsten yta > 10 m2, Smågatsten 1.172 kr/m2
Gatsten yta < 5 m2, Storgatsten 8 037 kr/objekt
Gatsten yta < 5 m2, Smågatsten 7.511 kr/objekt
Asfaltbetong på körbana verklig kostnad
Asfaltbetong på gång-och cykelbana verklig kostnad
Ny beläggning (< 3 år) verklig kostnad 50 % påslag på återställningskostnaden
Oljegrus på körbana verklig kostnad
Indränkt makadam på körbana verklig kostnad
Gräsyta yta < 100 m2 120 kr/m2
Gräsyta yta > 100 m2 95 kr/m2
Planteringsyta verklig kostnad
Kantsten, Smal 784 kr/löpmeter
Kantsten, Bred/Ramsten 1.098 kr/löpmeter
Ränndalar 1 sten 431 kr/löpmeter
Etablering endast vid stensättning 1.078 kr/objekt Objekt inom 200 m räknas som ett objekt
Sortering sten (se nedan) 523 kr/m2
Omkostnadspålägg 10%
mervärdesskatt 25%
Vid debitering av kund debiteras minst 5 m2 inkl. etableringskostnad. Detta gäller vid all stensättning. Stenen ska vara sorterad från övrigt material av schaktet annars debiteras en sorteringskostnad på 523 kr/m2. Vid sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida sättningar.