Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-06-11 16:21
Idag den 11 juni har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. GVN har bland annat behandlat den ekonomiska rapporten för maj månad som visar på ett negativt årsresultat. Nämndens verksamheter har genom ett enträget arbete lyckats att minska underskottet med 5,3 miljoner kronor från minus 13,1 miljoner kronor till minus 7,9 miljoner kronor.

De åtgärder verksamheterna vidtagit är till exempel återhållsamhet i rekryteringar och inköp. Det finns dock en del utmaningar framåt för verksamheterna och faktorer som kan påverka årsresultatet. Bland annat effekterna av pågående coronapandemin, osäkerhet kring kommande statsbidrag samt upp- och nedgångar i elevflöden.

Till följd av Coronapandemin har verksamheterna också börjat att inventera vilka omställningsutbildningar och studie- och yrkesförberedande utbildningar som kan vara aktuella för Gotland. Inventeringen syftar till att identifiera både målgrupper såväl som behov eller brister i det gotländska samhället för att kunna erbjuda adekvata utbildnings- och omställningsalternativ.

Nämnden avvaktar med att ge utökad budget och breddat utbud för idrottsutbildningen på gymnasiet

Nämnden beslutade idag att återremittera ärendet om en budgetförstärkning och breddat utbud för Idrottsgymnasiet Gotland för åren 2021–2023. Återremitteringen görs med motiveringen att kostnaderna behöver förtydligas ytterligare innan ett beslut kan tas. Det är RF-SISU (tidigare Gotlands Idrottsförbund) som står för idrottsutbildningen inom Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i ämnet specialidrott kopplat till två olika program på Wisbygymnasiet samt Lokal idrottsutbildning (LIU) i ämnet idrott och hälsa specialisering och Lokal idrottsutbildning träningslära (LIU-T) inom det individuella valet.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen blir projektägare för Jobbsam 3.0

Nämnden beslutade idag att åta sig projektägandeskapet för Jobbsam 3.0. Detta under förutsättning att samordningsförbundet Finsam Gotland finansierar verksamheten under projekttiden. Bakgrunden till beslutet är att Jobbsam drivits som ett projekt i två omgångar riktad till en målgrupp i behov av sammansatt stöd för att nå egen försörjning genom arbete eller studier. Det har tidigare funnits en otydlighet i ägandeskapet mellan Finsam Gotland och de olika samarbetande förvaltningarna inom Region Gotland. Det har gjort det svårt att kunna fullfölja insatserna. Det är arbetsmarknads- och integrationsenheten som nu ska ta verksamhetsansvaret. Projektansökan ska nu skickas in och projektstart sker preliminärt hösten 2020.

Guteskolan ska kompenseras

Guteskolan ska kompenseras med 1 441 177 kronor plus sex procent moms på grund av att den kommunala gymnasieskolan fick budgettillskott för år 2015–2019. Dessutom ska Guteskolan få momskompensation för redan utbetalda ersättningar för åren 2010-2013 med 29 210 kronor. Detta beslutade GVN idag. Kompensationen ges utifrån likavillkorsprincipen – det vill säga att ersättningen till skolor ska ske på lika villkor.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn