Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nyheter kring särskilda boenden, nytt LSS-boende och mycket annat

Publicerad 2020-06-11 16:16
I dag, den 11 juni, har socialnämnden sammanträtt.
Följande beslut har fattats:
 
Ny utförare på Katthammarsviks äldreboende
Det blir vård- och omsorgsföretaget Vardaga som kommer att driva Katthammarsviks äldreboende från och med den 1 september 2021. Det beslutade socialnämnden på mötet och godkände därmed den upphandling som gjorts.
 
Vardaga tar över efter företaget Norlandia.
 
– Vi välkomnar Vardaga. Att vi nu får in en ny aktör innebär att vi till en början kommer att göra tätare kvalitetsuppföljningar, säger ordförande i socialnämnden, Rolf Öström (M).
 
Startskott för upphandling av särskilt boende
Socialnämnden godkände förfrågningsunderlaget för upphandling av särskilt boende.
 
Det innebär startskottet för de företag som är intresserade av att lämna anbud på att driva Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse.
– Det känns bra och viktigt att vi nu är igång, säger Rolf Öström.
 
Oppositionen reserverade sig mot beslutet. De ville att nämnden skulle skjuta på beslutet.
 
Nytt boende för LSS
Socialnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att ta beslut om att bygga ett nytt LSS-boende på Terra Nova. Boendet ska ha sex lägenheter. Det beräknas kosta 30 miljoner kronor och ska stå klart första kvartalet 2022.
 
– Tanken var att vi skulle upphandla bygget och att vi som region skulle hyra lägenheterna. Men nu ser vi att det blir betydligt billigare om vi bygger själva, säger Rolf Öström.
 
Planer på att bygga ut särskilt boende
Det behövs fler platser på särskilt boende framöver. Nämnden har därför beslutat att gå vidare med planer på att bygga ut Tingsbrogården.
 
Ekonomin
Enligt maj månads rapport ligger befarat underskott för 2020 fortsatt kvar på 25 miljoner kronor.
 
Socialnämndens har tidigare i år äskat 22 miljoner kronor i extra anslag för att täcka underskott för LSS-verksamheten.
– Den verksamheten har låga kostnader vid en nationell jämförelse och är helt enkelt underfinansierad, säger Rolf Öström.
 
På dagens möte beslutade politikerna att ge individ- och familjeomsorgen ett särskilt uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att minska kostnader i sin verksamhet. Trots att man lyckats få ned kostnaderna för exempelvis beroendevården och placeringar av barn- och unga ökar orosanmälningar och försörjningsstöd.
 
 
Skrivelse till regionstyrelsen
I en särskild skrivelse till regionstyrelsen beskriver nämnden nödvändigheten av tilläggsanslaget för LSS på 22 miljoner kronor för att klara budget.
 
I skrivelsen står det bland annat att den mesta verksamhet som förvaltningen bedriver är lagstyrd och de få verksamheter som är frivilliga finns till för att förebygga och därmed undvika dyra insatser.
 
– Vi är redan kostnadseffektiva och mer besparingar skulle drabba individen och leda till ökade kostnader på sikt, säger Rolf Öström.
 
Covid-19
Under mötet fick politikerna också en redogörelse av hur coronapandemin påverkat och påverkar förvaltningen.
 
Det särskilda boende som fick in smitta hade en period ett tufft bemanningsläge. Detta har lättat nu. Utmaningen är fortsatt bemanningen om sjukdomen skulle nå sköra grupper. Även god tillgång på skyddsutrustning är viktigt.
 
Utökade kostnader hittills kopplat till corona ligger på 4,5 miljoner kronor exklusive sjuklöner.