Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En miljon kronor till företagsrådgivning

Publicerad 2020-06-11 08:05
Region Gotland avsätter nu en miljon kronor för rådgivning till företag som har hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin. Insatsen kan bland annat vara att se över ändrade strategier för företaget, affärsutveckling och analys av företagets ekonomi och lönsamhet.

För att stötta de företag som drabbats hårt av coronapandemin ges Gotlands företag nu möjlighet att söka pengar till rådgivning. Insatsen ska avse ekonomisk-, juridisk- eller affärsutvecklingsrådgivning.

För att kunna söka detta stöd ska företaget kunna visa att man har minskad omsättning på minst 25% jämfört med samma period föregående år. Den konsulten eller rådgivare som företaget anlitar ska vara extern och ha dokumenterad kunskap och erfarenhet för den insats som ska genomföras.

Storleken på det stöd företaget kan söka uppgår till maximalt 90 procent av godkända kostnader och maximalt stödbelopp är 25 000 kronor per företag. Detta betalas ut i efterskott mot uppvisande av faktura och betalningsverifikation.

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet. Företaget ska ha bedrivit sin verksamhet på heltid minst ett år räknat från den 1 januari 2019 och ha minst ett reviderat och registrerat årsbokslut.

Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling och primärproduktion av jordbruksprodukter kan inte söka detta stöd, då stödet endast är riktat till de branscher som organiseras under Tillväxtverket. Stöd beviljas inte för företagens normala driftkostnader och syftar inte till att finansiera investeringar och tjänster för att exempelvis upprätta en webbhandelslösning, marknadsföring, eller satsning på export.

Ansökningsperioden är från den 15 juni till den 15 augusti och insatsen måste vara genomförd senast den 31 december. Beslut i inkomna ärenden fattas 31 augusti.

Region Gotlands företagsjour kommer att finnas till hands för att vägleda och svara på företagarnas frågor om detta.

Läs mer om stöd till Gotlands näringsliv på gotland.se/informationtillforetagare