Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stefan Nypelius, bun:s ordförande

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-06-09 16:09
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag den ekonomiska rapporten för maj månad som visar på ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor. Nämnden tog också del av lägesbilden för projektet med om- och nybyggnationen av Alléskolan i Visby, där kostnaderna visat sig bli betydligt högre än tidigare beräknat.

Idag behandlade BUN sin ekonomi. Ledamöterna tog del av prognosen för maj månad som visar på ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor. Grundskolorna har haft svårigheter med att budgetmässigt få ihop sin ekonomi under våren. En faktor bakom detta är osäkerheten kopplat till statsbidragens storlek.

Fick en redovisning av åtgärder för kostnadsminskningar

BUN:s ledamöter tog även del av det åtgärdsprogram som utarbetats utifrån nämndens beslutade resultatkrav på 6,8 miljoner kronor som genomförs från höstterminen i grundskolorna för att åtgärda den ekonomiska obalansen. Resultatkravet har lösts genom en minskning med 26 tjänster (av totalt drygt 900) som inte ingår i en grundbemanning, minskade inköp, ökade intäkter inom särskolan och förändrade elevvolymer. Åtgärderna beräknas ha en resultatpåverkan på 13,2 miljoner kronor på helåret. Samtidigt har förskolan har genomfört åtgärder motsvarande 6,6 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Nämnden godkände konsekvensbeskrivningen och analysen kring grundskolans negativa prognos i enlighet med arbetsutskottets förslag efter en votering som slutade med sju mot sex till de styrande allianspartiernas favör.

Alléskolans om- och nybyggnation kommer att kosta mer än vad som budgeterats för

Ledamöterna i BUN fick idag veta att kostnaden för om- och nybyggnationen av Alléskolan på befintlig tomt i Visby som är planerad att genomföras under 2020-2022. Teknikförvaltningens projektledare Anders Fagerberg och Malin Pettersson föredrog den senaste kostnadsindikationen för nämnden som landar på mellan 115-130 miljoner kronor – det vill säga betydligt mer än de av regionfullmäktige beviljade investeringsmedel på 82 miljoner kronor för en tillbyggnad i form av ett nytt skolhus och en renovering av befintligt skolhus samt tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 6,2 miljoner kronor per år.

Faktorer som är kostnadsdrivande är bland annat att det finns önskemål om ett tillagningskök, en större matsal och att Region Gotlands energikrav under 2020 inte tillåter en fristående modulbyggnad – det som varit planen. En kostnad på drygt två miljoner kronor beräknas även tillkomma för parkerings- och trafiklösningen.

Montessorifriskolan ska kompenseras

Montessori Friskola Gotland ska kompenseras med 236 119 kronor plus sex procent moms på grund av att den kommunala grundskolan fick budgettillskott för år 2015–2019. Detta beslutade BUN idag. Kompensationen ges utifrån likavillkorsprincipen – det vill säga att ersättningen till skolor ska ske på lika villkor.

Förskolan Loket får också kompensation

Nämnden beslutade också att ge fristående Förskolan Loket kompensation med 129 861 kronor plus sex procent moms på grund av att den kommunala grundskolan erhållit budgettillskott för år 2010–2019. Förskolan Loket drivs av Föräldrakooperativet Loket.

BUN antog riktlinjer kring etablering för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda (fristående) huvudmän att bedriva verksamhet förskola, fritidshem. För Region Gotlands del innebär de skärpta kraven en skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg. Med anledning av de nya bestämmelserna har nya riktlinjer arbetats fram, som idag antogs av nämnden. I riktlinjerna ingår även regler för tillsyn.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser