Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress:
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Tfn: 0498-26 90 00, knappval 5
Telefontid vardagar 07:00-17:00

E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Beställning av resor:
Telefon 0200-26 06 60

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsresekort

Månadskort Plus i kategorierna Länskort, Förortskort samt Visbykort upphör att gälla den 30 juni 2020 enligt beslut i Regionfullmäktige februari 2020.

I stället införs ett arbets- och utbildningsresekort från och med 1 juli som gäller för dem som har arbete och är mellan 20-67 år.

Arbetsresekortet gäller för arbets- och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna inom region Gotland, 1 tur och returresa/dag.

Daglig verksamhet jämställs med arbete. Arbetsresekortet gäller ej resor till dagverksamhet för dementa.

Ansökan om arbetsresekort görs på blankett eller e-tjänst nedan. Blanketten kan även beställas hos Teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 26 90 00. Ansökan ska vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna hantera er beställning av arbetsresekortet. Det ska också vara undertecknat av arbetsgivaren/utbildningsansvarig där de intygar att man arbetar/går utbildning och vilken adress arbetet/utbildningen är på. Tänk på att skicka in blanketten minst sju dagar före månadsskifte om arbetsresekortet ska starta nästkommande månad.

Riktlinjer för arbetsresekort:

  • Sökande ska vara beviljad färdtjänst på Gotland.
  • Sökande ska uppvisa ett arbetsintyg från sin arbetsplats på Gotland. Arbetsplatsens adress skall alltid vara en av adresserna (till- och ifrån) vid beställning av en arbetsresa.
  • Sökande har en eller flera stadigvarande hemmaadresser på Gotland som resan kan utgå ifrån eller avslutas vid.
  • Sökande är i arbetsför ålder (20-67 år).
  • Daglig verksamhet jämställs med arbete.
  • Utbildning jämställs med arbete.
  • Arbetsresekortet gäller kalendermånadsvis från första till sista dagen i månaden.
  • Kostnaden för arbetsresekortet framgår ur Taxa för all kollektivtrafik inkl färdtjänst och sjukresor. I dagsläget är kostnaden 400 kr/månad men kan ändras framöver.
  • De första tio (10) enkelresorna varje månad till eller ifrån valfri adress på Gotland är inkluderade i arbetsresekortet, outnyttjade resor kan inte sparas eller flyttas mellan månader. Gäller från 1 oktober 2020.
  • Arbetsresekortet gäller inom den allmänna kollektivtrafiken på Gotland.

Blankett