Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 26 maj 2020

Publicerad 2020-05-26 15:00
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att bevilja ett tidsbegränsat lov på tio år för upplag av schaktmassor och att ge ett positivt förhandsbesked för tre bostadshus i Bro.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Information om tillsynsbesök uteserveringar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 i restaurang- och cafémiljöer gäller från och med 25 mars 2020 till 31 december 2020. Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Verksamheten ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i, eller i anslutning till, lokalerna.

Region Gotland har under våren genomfört cirka 60 kontroller, med gott resultat. Endast fem verksamheter innebar uppföljning på grund av mindre anmärkningar. Ingen verksamhet har varit föremål för rekommendation om stängning. Region Gotland planerar fortsatt för att genomföra en viss regelbunden tillsyn, men i huvudsak agera på klagomål.

15 maj kom ett nytt lagförslag om tillfälliga smittskyddsåtgärder, som innebär att ansvaret för tillsynen flyttas från smittskydd till kommun. Tillsynen föreslås inte vara avgiftsfinansierad. Lagförslaget ska ut på remiss och föreslås börja gälla från och med 1 juli. Regeringen uppskattar att kostnaden för tillsynen uppgår till cirka 75 miljoner kronor. Ersättningen kommer att fördelas utifrån befolkningsmängd, vilket kan innebära svårigheter för Gotland, då Gotland har en relativt liten befolkningsmängd men ett stort antal verksamheter.

Går lagförslaget igenom och om ansvaret läggs inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde, kan det komma att påverka exempelvis den ordinarie livsmedelskontrollen.

Beslut: miljö- och byggnämnden tar emot informationen.

 

ENDRE BÄCKS 1:37, anordnande av upplag för återvinningsbara schaktmassor samt nybyggnad (flytt) av förråd (tidsbegränsat lov till och med 2030-12-31)

Ärendet avser anordnande av upplag för återvinning av massor på fastigheten samt flytt av tidigare beviljad förrådsbyggnad. Verksamheten är befintlig och har ursprungligen tillkommit olovligen på platsen. En rad naturvärden har förstörts eller hotats i samband med detta och platsen ligger även inom primärt vattenskyddsområde. Ansökan har föranletts av ett beslut om miljöfarlig verksamhet, fattat av dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden, där en upplysning om att bygglov kunde krävas gavs. Aktuell ansökan avser i nuvarande skick samma yta som man då fick beslut om, men har inkluderat en större areal.

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att åtgärden inte bör permanentas, utan ges ett tillfälligt bygglov på tio år, med möjlighet till förlängning om fem år.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat lov på tio år. Parallellt med tioårsperioden bör frågan hanteras inom ramen för det fördjupade översiktsplanearbetet i Visby.

 

BRO LILLA ABY 1:25, förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för tre bostadshus i ett område utan tidigare bebyggelse.

Bedömningen är att föreslagen placering fragmentiserar ett större tidigare obebyggt område. Åtgärden följer inte gällande översiktsplan och förvaltningen har i ett annat ärende öster om aktuell plats, gjort en likvärdig bedömning. Miljö- och byggnämnden beviljade dock bygglov i det ärendet.

Med bakgrund av nämndens tidigare beslut, gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att en förtätning av området är i översiktsplanens andra och det därmed inte finns skäl att neka förhandsbesked för ytterligare tre bostadshus.

Oppositionen tillsammans med FI yrkar på avslag.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked.

Oppositionen reserverar sig mot beslutet.

 

BOGE MOJNER 1:14, ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad i form av carport på fastigheten som är belägen utom plan och omfattas av 100 m strandskydd.

Strandskyddsdispens beviljades av miljö- och byggnämnden, men ärendet återförvisades av Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Platsen som avsågs tidigare är inte densamma som nuvarande. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda skäl och att dispens därför inte kan medges.

Arbetsutskottet föreslog miljö- och byggnämnden att avslå ansökan.

SD yrkar på bifall.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens.

Votering begärd med utfallet 12 mot 1, till förmån för arbetsutskottets förslag till beslut.