Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre kvinna promenerar med rullator.

Äldreomsorgen och covid-19 – frågor och svar

Vi får många frågor om corona och covid-19 kopplat till äldreomsorgen. Här har vi samlat frågor och svar.

Frågorna nedan är besvarade av Birgitta Johansson, enhetschef på ett säbo och Helene Lag-Lundgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Har du en annan fråga om äldreomsorgen och covid-19, skicka den gärna till regiongotland@gotland.se


 

Under en lång period har det varit besöksförbud på de särskilda boendena.

Från den 1 oktober är det återigen tillåtet att besöka anhöriga och närstående på ett boende.

Det är viktigt att man följer rekommendationerna för att göra besöken säkra.

Läs mer om besök på särskilda boenden och vårdavdelningar här.

Särskilt boende eller säbo är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I vardagligt tal säger många äldreboende.

För att få en plats inom särskilt boende ansöker man hos regionens biståndshandläggare. Säbo på Gotland drivs både i regionens regi och av privata utförare.

Den äldre hyr en lägenhet inom boendet och använder egna möbler. Mat och omsorg beställer man separat.

Det finns personal dygnet runt och det finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Läkare från primärvården finns att tillgå. Ett säbo består alltså av många lägenheter som är hyresgästernas hem. Det är ingen vårdinstitution.

För att en person ska beviljas särskilt boende enligt Socialtjänstlagen krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten.

För den som har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt finns hemtjänsten.

Ansökan om hemtjänst sker via socialförvaltningen som tillsammans med individen utreder behovet.

Region Gotland har valfrihetssystem LOV, vilket betyder att det finns möjlighet att välja utförare av hemtjänsten. Hemtjänst på Gotland kan man alltså få från Region Gotland eller privata utförare.

I brukarundersökningen för 2019 har 66,4% av de tillfrågade svarat på enkäten för hemtjänst.

91 % har svarat att man sammantaget är nöjd med hemtjänsten man har (riket 88%).

I brukarundersökningen för 2019 så har 55,3% av de tillfrågade svarat på enkäten för särskilt boende.

89 % har svarat att man sammantaget är nöjd med det särskilda boendet man bor i (riket 81%).

Resultaten gäller både egen och privat regi. För 2020 så har en enkät varit ute med möjlighet att svara under våren och resultatet kommer att presenteras i oktober 2020.

Den som har klagomål eller beröm kan lämna sina synpunkter här:
Lämna din synpunkt

Den som har hemtjänst får omsorg av hemtjänstpersonalen och hjälp att kontakta sjukvård om så behövs.

Det är läkare som bedömer när en person ska vårdas på sjukhus.

På säbo finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Det är läkaren som bedömer om den boende ska vårdas i sitt hem eller på sjukhus.

Det är läkare som bedömer när en person ska vårdas på sjukhus och vilken typ av vård den då ska få.

Det är hälsotillståndet som avgör om man ska vårdas i hemmet eller flyttas till sjukhus.

Det finns inget som tyder på det men många med den här sjukdomen har underliggande sjukdomar och kan därför vara i riskgrupp. Det kan också vara svårare för en person med demens att hålla sig isolerad och följa de rekommendationer som gäller.
Syrgaskoncentratorer kan ordineras/förskrivas av läkare till den enskilda individen. Då ser man till att syrgas kan ges i den sjukes hem på boendet.

Boendets chef informerar boende och anhöriga. Alla medarbetare på boendet samt annan berörd personal informeras.

Information är viktigt i detta läge för att ge svar på de frågor som kommer. Samtidigt månar vi om patientsekretessen och försöker begränsa informationen till dem som är berörda.

Det är mycket vi ännu inte vet om den här sjukdomen och hur den smittar.

När det gäller just säbo så finns det ofta gemensamma utrymmen där de boende vistas. Där finns risk för smittspridning.

Ja, alla nya hyresgäster provtas i samband med att de flyttar in.

Detta gäller även de som är växelboende eller bor på korttidsboende.

Det är ett ställningstagande som görs i varje enskilt fall utifrån möjligheten att avgränsa de boende från varandra.

Många har stort omsorgsbehov och behöver hjälp över hela dygnet. Därför möter personer med äldreomsorg mycket personal.

För att minska antalet personer en brukare möter försöker man begränsa antalet vikarier. Vid misstänkt smitta eller smitta hos en brukare jobbar ett mindre antal medarbetare kring den personen.

Vid misstanke om smitta eller vid smittspridning inom särskilt boende eller i hemtjänst. 

Vid misstanke om smitta eller vid smittspridning testas personalen.

Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient.

Munskydd eller visir används vid nära arbete för att skydda brukare och patienter.

Vi berättar och pratar om rutinerna så att de känner sig trygga i sitt arbete.
På socialförvaltningens sida här på Gotland.se hittar du mer information:

www.gotland.se/socialtjanst

och även här:

gotland.se/coronaomsorgen