Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Befolkningsutveckling - framtidens barn- och elevtal

Region Gotland har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren. Under prognosperioden fram till år 2028 beräknas folkmängden i Region Gotland att öka med 3000 invånare - från 59 249 till 62 249 personer.  

Det som kan konstateras är att Visby växer, att barn inte alltid bor i upptagningsområden där skolor har plats för fler elever och att det fria skolvalet påverkar var familjer önskar skolplacering. Utifrån aktuell prognos förutspås en brist på skollokaler i Visby med ca 14 klassrum och i Roma med två klassrum. Övriga skolor förväntas kunna ta emot elevökningarna utan anpassningar av lokalerna.

Befolkningsökningen i åldern 0-15 år är enligt "Befolkningsprognos 2019-2028" (framtagen av Statisticon) ca 500 från och med år 2020 till och med år 2028. Det betyder att det kommer att finnas ca 100 fler barn i förskolan, ca 170 fler elever från förskoleklass till årskurs 6 och 235 fler elever i årskurs 7-9, än det gör idag. 

För att mer i detalj se den prognosticerade fördelningen per skolas upptagningsområde - läs rapportens del 1.

Nulägesrapporten del 1