Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Ardre Kaupungs 1:55 & Ardre Kaupungs 6:1

 

Planförslaget, daterat 2020-04-16 som varit utsänt för samråd har efter samrådstidens slut reviderats och ställs nu ut för granskning. Planförslaget hanteras med standardförfarande.

 

 
Syftet i korthet: 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig fritidshusbebyggelse i nordöstra Ljugarn med 28 fastigheter för bostadsändamål inom fastigheterna Ardre Kaupungs 1:55 och del av Kaupungs 6:1. Minsta storlek på fastighet föreslås efter revidering vara 1300 kvadratmeter.

Bebyggelsen föreslås inplaceras och utformas i samklang med rådande bebyggelsestruktur och skogsmiljön i området. Planförslaget värnar karaktären av den omgivande naturmarken i bebyggelsestruktur och uttryck. Bebyggelsen placeras kring befintliga vägar och en tillkommande vägslinga. Två befintliga fastigheter regleras i likhet med tillkommande fastigheter.

Kvartersmarkens utbredning följer resultatet av naturvärdesinventeringar, som genomförts i området. Höga naturvärdena regleras som naturmark, liksom passager för djur och människor genom området. Naturliga släpp medger att man kan röra sig fritt både väster- och österut i skogslandskapet. Den skogliga karaktären ska utvecklas inom naturmarken.

Planförslaget bedöms förenligt med Region Gotlands Översiktsplan Bygg Gotland 2025.

Området ligger inom Vitvär i nordöstra Ljugarn. Planområdet omfattar drygt 9,1 ha, varav fastigheten Ardre Kaupungs 1:55 omfattar cirka 3,3 ha och Ardre Kaupungs 6:1, 5,3 ha.

Samtliga fastigheter är i privat ägo.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 07 juli 2021 t o m 18 aug 2021.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 18 aug 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1734 och/eller 2019/1731)

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och därefter skickas ut igen på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i miljö- och byggnämnden. Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.

Upplysningar lämnas av Richard Löwenborg, planchef, tfn 0498-269000, eller e-post richard.lowenborg@gotland.se