Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt åtgärdspaket från Region Gotland

Publicerad 2020-04-16 08:37

Mot bakgrund av den utbredda coronapandemin har Region Gotland sedan tidigare lanserat ett stort antal åtgärder för att stödja olika aktörer på Gotland och för att lindra de effekter som permitteringar, varsel och ett kraftigt minskat utbud får. I dag presenteras det andra åtgärdspaketet.

Den 23 mars lanserade regionen ett första åtgärdspaket på 21 punkter som riktade sig till en bred målgrupp av aktörer. Sedan dess har bland annat huvudarrangörsgruppen, i samråd med Region Gotland beslutat att ställa in årets Almedalsvecka. Det får naturligtvis stora konsekvenser för det gotländska näringslivet, idrottsrörelsen, kulturlivet och privatpersoner.

I dag presenteras det andra åtgärdspaketet på 6 punkter. Åtgärderna är tänkta att komplettera de nationella insatserna och ge en tydlig och påtaglig effekt för de prioriterade målgrupperna nedan. 

 

  1. Näringslivsberedningen, bestående av Företagarna, Svenskt Näringsliv, LRF, Tillväxt Gotland, Visbycentrum samt Gotlands förenade besöksnäring, får ett gemensamt stöd om 2 miljoner kronor att användas för långsiktiga utvecklingsaktiviteter i det gotländska näringslivet.

 

  1. Lokala åtgärder på 1 miljon kronor riktas till fritids- och idrottssektorn. Fritidsstödet kan utgå till föreningar som fått ett inkomstbortfall i sin normala verksamhet på grund av pandemin, till exempel i form av uteblivna intäkter.

 

  1. Lokala åtgärder riktas till kultursektorn på 1 miljon kronor. Det handlar bland annat om kontantstöd som kompensation för inkomstbortfall eller bidrag till kompetensutveckling.

 

  1. Region Gotland utökar antalet kommunala ferietjänster för sommaren 2020 med ungefär 100 tjänster till totalt 300 tjänster. Detta till en kostnad om cirka 1.1 miljoner kronor.

 

  1. Redan planerade infrastruktursatsningar tidigareläggs, om de finns med i beslutad investeringsbudget. Det handlar om till exempel vägar, VA eller  investeringar i fastigheter.

 

  1. En regional matchningsfunktion byggs upp för att underlätta kompetensförsörjning och kompetensöverföring mellan gotländska arbetsgivare. Funktionen kommer inom kort att finnas på adressen www.matchajobben.nu

 

Regionala utvecklingsutskottet har fattat ett inriktningsbeslut om de här åtgärderna och formellt stadfäster regionstyrelsen detta den 29 april.

-Det känns bra att vi i Region Gotland nu kan presentera ytterligare kraftfulla åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronapandemin för flera viktiga aktörer i det gotländska samhället, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

De här åtgärderna är framtagna i ett brett samarbete mellan de politiska partierna, näringslivsorganisationerna, kultursektorn, fritidssektorn och ett antal interna intressenter inom Region Gotland.

Åtgärderna ska ses som ett komplement till de omfattande åtgärder som lanseras från nationellt håll.

-Jag är glad att vi nu i detta stödpaket också kan förstärka våra resurser för idrotten och kulturen vilka också blir hårt drabbade av coronapandemin, säger oppositionsrådet Meit Fohlin (S).

 

Vidare information kring åtgärdspaketet kommer löpande att presenteras här på Region Gotlands hemsida.