Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gamla kollot i Sandviken sålt för 4,3 miljoner kronor

Publicerad 2020-04-15 15:30
Tekniska nämnden beslutade idag att Östergarn Strand AB, som är ett av Östergarns IK helägt bolag, får köpa Östergarn Falhammars 1:22 (camping- och boendeanläggningen i Sandviken) av Region Gotland. Priset är efter värdering satt till 4,3 miljoner kronor.

- Det innebär att anläggning till och med utökas med uthyrningshus och inte heller får någon avstyckning ske, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Sedan 2006 hyr Östergarns IK (ÖIK) lokaler för kafé, vandrarhem, barnkoloni och lägerverksamhet belägna på fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 via ett 20-årigt hyresavtal.

Våren 2018 antogs den nya detaljplanen och förhandlingar kring en försäljning skedde mellan regionstyrelseförvaltningen och köparen där man kom överens om en köpeskilling på 4,3 miljoner kronor. Detta har godkänts av regionstyrelsen och ett överlåtelseavtal har tagits fram av regionstyrelseförvaltningen.

32 nya uthyrningsstugor

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig turistverksamhet genom byggnation av 32 nya uthyrningsstugor, område för rörlig camping samt ombyggnation och nybyggnad av servicelokaler. Östergarn Strand AB avser att realisera den detaljplan som utarbetats och antagits av Region Gotland i samarbete med bolaget.

För att förvärva fastigheten och därefter realisera byggandet av de 32 uthyrningshusen måste ytterligare nytt kapital tillföras bolaget varför kontakter tagits med intressenter som uttryckt sig villiga att gå in i bolaget.