Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur ska framtidens förskola och grundskola se ut på Gotland?

Publicerad 2020-04-14 17:45
Nu är den första delen av utredningen av Framtidens förskola och grundskola klar. Det handlar om en nulägesbeskrivning som ska ligga till grund för ett förslag på ny förskole- och grundskoleorganisation.

I rapporten beskrivs den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och grundskola, historik och prognoser för barn- och elevtal, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultat, resurser inom barn- och elevhälsan, lokalkapacitet och behov av lokalåtgärder, skolskjutsbehov och elevernas resande för att få undervisning i andra skolor, kostnadsutvecklingen och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner med mera.

Bakgrunden till utredningen är att förskolan och grundskolan behöver förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera.

Projektet Framtidens förskola och grundskola är en del av Region Gotlands effektiviseringsprogram för perioden 2020-2022.
 
Mer om nulägesbeskrivningen, utredningen och beslutsprocessen återfinns på: www.gotland.se/ffg