Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-04-14 15:35
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag delårsrapport 1 som prognosticerar ett årsresultat på 7,4 miljoner kronor. På dagordningen fanns även en rapport från utredningen kring Framtidens förskola och grundskola.

Idag behandlade BUN delårsrapport 1 – det vill säga det ekonomiska resultatet för det första kvartalet år 2020 samt personalstatistik. Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor.

Grundskolan har ett underskott

Den samlade årsprognosen för grundskolan visar dock på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor. Därför införs nu ett resultatkrav för grundskolan med 6,9 miljoner kronor. Till viss del ligger förklaringen till underskottet i kompensationen för elevflöden, men också om att grundskolan inte förmått att anpassa verksamheterna utifrån förändrade förutsättningar. Bland annat kopplat till osäkerhet kring statsbidrag. Nämnden kommer att följa upp den ekonomiska utvecklingen månadsvis.

I delårsrapporten konstateras att det kan komma ökade vikariekostnaderna senare under våren mot bakgrund av sjukdomsläget med Covid-19. Sjuktalet har minskat med 1,14 procentenheter inom hela BUN:s ansvarsområde i förhållande till samma period förra året. Detta trots att frånvaron har under mars månad legat på ett snitt på runt 20 procent för både medarbetare och elever i grundskolan.

BUN tog emot nulägesrapport om förskolan och grundskolan

Idag tog nämnden del av den rapport som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tagit fram med anledning av regionfullmäktiges beslut att låta utreda framtidens skolorganisation på Gotland, som är en del av regionens effektiviseringsprogram för åren 2020-2022. I rapporten beskrivs den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och grundskola, historik och prognoser för barn- och elevtal, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultat, resurser inom barn- och elevhälsan, lokalkapacitet och behov av lokalåtgärder, skolskjutsbehov och elevernas resande för att få undervisning i andra skolor, kostnadsutvecklingen och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner med mera.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kommer nu att starta arbetet med att ta fram ett förslag på organisation för förskolan och grundskolan utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet, men med minst bibehållen kvalitet i verksamheten. BUN kommer att ta ställning till förslaget den 20 oktober. Ärendet går sedan vidare till regionstyrelsen som behandlar förslaget den 25 november. Sista ordet i frågan har regionfullmäktige som sammanträder den 14 december. Barn- och utbildningsnämnden räknar med att under hösten åka ut och träffa medborgare på orter på ön som berörs av en förändrad förskole- och grundskoleorganisation tillsammans med förvaltningens.

Nämnden sa ja till utökad förskoleverksamhet

BUN godkände idag Guteskolan ansökan om att utöka sin fristående förskoleverksamhet på Gotland. Det handlar om öppnandet av förskolan Väduren på Herkulesvägen 9 i Visby. Första avdelningen planeras starta i juli 2020 med plats för 25 barn. Därefter räknar Guteskolan med att utöka med ytterligare två avdelningar med start i oktober 2020.

Nämnden följde upp kvalitetsgranskning av Romaskolan

BUN behandlade idag uppföljningen av en regelbunden kvalitetsgranskning av Romaskolan som Skolinspektionen genomförde våren 2019. Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden för skolenheten. Bland annat kring rektors ledarskap. Idag informerades nämnden om Skolinspektionens uppföljningsbeslut.

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen arbete med att höja kvaliteten på de områden som myndigheten gjort nedslag kring ligger i linje med vad som behövs för att höja kvaliteten på skolenheten. Det handlar om att utveckla det pedagogiska ledarskapet och styrningen av verksamheten, att utveckla en tydligare struktur i undervisningen på skolan, att förbättra trygghet och studiero för eleverna samt att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser