Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevinflytande

Mentorsgrupp

Alla elever tillhör en mentorsgrupp. Syftet med gruppen är att stödja elevernas välbefinnande och utveckling mot utbildningens mål samt bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Målet är att öka elevers skolnärvaro, studieresultat samt stärka elevers uthålliga förmåga att tillgodogöra sig sina utbildningar. Dessutom att minska sjukdom och utanförskap genom aktiviteter som främjar hälsa, förståelse av normer, värderingar och sociala färdigheter.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud är representanter för eleverna i arbetsmiljöfrågor. De ska verka för en bättre arbetsmiljö i skolan samt bidra till skolans arbete med likabehandling. Som skyddsombud får man utbildning om arbetsmiljöarbete. Alla klasser utser sina elevskyddsombud vid terminsstart. Ett elevhuvudskyddsombud per program ingår också i ett råd som träffas tillsammans med skolledningen för att ta upp arbetsmiljöfrågor. Elevskyddsombuden deltar även i fysiska skyddsronder en gång per år. De är även språkrör för arbetsmiljöfrågor i klassrådet. 

Elevkår

Wisbygymnasiets elevkår verkar för en bättre miljö i skolan och är ett organ för eleverna själva att påverka sina studier och sin studiemiljö. Elevkåren är ansluten till Sveriges elevkårer. Skolledningen har regelbundna möten med elevkåren. Representanter från elevkåren kan även delta vid nyrekrytering av lärarpersonal. 

Skolan följer upp elevernas upplevelse av inflytande i samband med årliga elevenkäter.