Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdhygieniska rutiner och skyddsutrustning - Region Gotland

Covid-19 orsakas av ett coronavirus och smittar via dropp- och kontaktsmitta. I vissa situationer inom vården kan vårdmoment utföras som kan innebära att viruset även sprids luftburet via s.k. aerosolsmitta. Här finns samlad övergripande information från Smittskyddsenheten om vårdhygieniska rutiner och skyddsutrustning inom sjukvården och vård och omsorg. 
I vården av patienter med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19 är det viktigt att följa basala hygienrutiner som kompletteras med adekvat skyddsutrustning. Skyddsutrustningen har olika omfattning beroende på vilken vård som bedrivs.
 
Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att adekvat skyddsutrustning finns tillgänglig samt information om när den ska användas och hur den ska användas. Den skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller uppfyller de krav som kan ställas på skyddsutrustning med hänsyn tagen till vilken typ av vård som bedrivs på arbetsplatsen. Egen inhandlad skyddsutrustning ska inte användas på arbetsplatsen.
 
Provtagning av personal
Från och med den 9 november 2020 bokar vård- och omsorgspersonal tid för pågående covid-19-infektion via en webbtidbok på 1177.se. Medarbetare kontaktar sin närmsta chef för instruktioner. Provet tas i ett vitt tält utanför Visby lasarett.

Hälso- och sjukvård

Vård och omsorg