Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
elever i klassrum

Kvalitet och likvärdighet

På denna sida fördjupar vi oss i skolbegreppen likvärdighet och kvalitet, eftersom dessa är centrala för utredningen om framtidens förskola och grundskola.

Skolans uppdrag är att se till att alla barn och unga ska nå kunskapsmålen och lyckas i skolan och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Satsning på utbildning är en av de främsta vägarna till att utjämna skillnader i människors levnadsvillkor.

Att det finns kvalitetsskillnader mellan olika förskolor och grundskolor i Sverige och i själva kommunerna har lyfts fram i olika forskningsstudier och i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Skillnaderna innebär att barn och elever inte erbjuds likvärdiga förutsättningar och möjligheter till omsorg, utveckling och lärande.

Bakgrunden till kvalitetsskillnaderna står att finna i att kommunernas förutsättningar ser olika ut, liksom tillgången till legitimerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger och andelen medarbetare med adekvat utbildning för att arbeta med barn och elever. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå kunskapsmålen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet i skolan. Brister i likvärdighet i utbildningen kan bero på en rad olika faktorer.

Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet aspekter som:

  • lika tillgång till utbildning
  • lika kvalitet i utbildningen
  • skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar

Likvärdighet innebär inte att alla förskolor eller grundskolor ska vara likadana eller ha samma innehåll. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Förskolans och grundskolans likvärdighet är ett ansvar för alla som arbetar med skolan. Samtidigt finns det inget givet mått på om/när en förskola eller grundskola är tillräckligt likvärdig.

Staten nöjer sig dock inte med att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet för alla elever. Den ska också ta hänsyn till barn och elevers behov och kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förutsättningar. Det är något som blivit än tydligare i den senaste skollagen. ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (Skollagen 1 kap 4§).

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar fortlöpande med att följa upp elevernas resultat.

Läs mer mer om vårt systematiska kvalitetsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster