Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
lärare i klassrum

Kompetensförsörjning

Här berättar vi om vad Region Gotland gör för att klara kompetensförsörjningen av pedagoger.

Region Gotland svårt att bemanna skolorna med behöriga och legitimerade lärare i skola och fritidshem. Fördelningen per grundskola på Gotland är mycket ojämn och det många gånger svårt att täcka efterfrågan på vikarier både i förskolan och grundskolan. Detta gäller särskilt arbetsplatser utanför tätorterna.

Lärarbristen finns i hela Sverige. Kunskapen om att universiteten inte utbildar lärare i tillräcklig omfattning för att möta behoven framåt är oroande.

Räcker lärarna till?

All tillgänglig statistik visar att bristen på lärare kommer att öka de närmaste åren. I landet som helhet finns en prognos som säger att 45 000 lärare kommer att saknas i Sverige år 2035. På Gotland ska motsvarande 93 procent av antalet förskollärare och lärare år 2018 (i både kommunala och fristående verksamheter) rekryteras t.o.m. år 2033. Det beräknande rekryteringsbehovet baseras framförallt på pensionsavgångar, ökade elevkullar samt antagande om att visstidsanställda lärare som idag är obehöriga och saknar pedagogisk högskoleexamen ska ersättas av behöriga lärare.

Läs mer i nulägesrapporten om behörighetsläget i nulägesrapportens del 1 sidan 8-9 samt nulägesrapportens bilaga 2 - jämförelsetabeller.

 

Bara legitimerade lärare kan sätta betyg

En lärare måste ha lärarlegitimation för de ämnen läraren undervisar i för att kunna bli tillsvidareanställd och inte minst för att kunna sätta betyg. Det räcker inte enbart att ha lärarutbildning.

När det inte finns behöriga lärare hjälper andra legitimerade och undervisningsbehöriga lärare (eller rektor) sina kollegor utan legitimation att sätta elevernas betyg, fast man inte undervisat dem. Detta är ingen optimal situation. När nulägesrapporten gjordes var det 70 medarbetare av totalt 411 som jobbar i årskurserna 4-9 som inte kan sätta betyg för elever de undervisar. Den som inte har legitimation och rätt behörighet kan bli anställd ett år i taget.

Planen för kompetensförsörjning

Under våren 2020 antog ansvariga nämnder en reviderad kompetensförsörjningsplan för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Den beskriver hur vi arbetar med kompetensförsörjningen och fokuserar på de mest svårrekryterade yrkesgrupperna. Nedan beskriver vi några på insatser som görs.

För att attrahera nya lärare provas exempelvis tillsammans med Uppsala universitet, Campus Gotland, en så kallad Gotlandsmodell med aspirantanställningar. Region Gotland har också ett samarbete med Teach-for-Sweden som går ut på att människor med en högskole-/universitetsutbildning som vill karriärväxla till lärare kan göra det med avlönat arbete fyra dagar på en av våra skolor parallellt med studier en dag per vecka på ledarskapsprogrammet för att bli legitimerad lärare.

För att kunna behålla lärare i yrket anställer Region Gotland alternativa kompetenser inom grundskolan, för att avlasta lärare. T.ex. har lärarassistenter, socialpedagoger och beteendevetare anställts i Region Gotlands skolor så att lärare ska kunna fokusera på grunduppdraget: undervisningen. Att utveckla stödfunktioner för elever som behöver förstärkt stöd är en annan. Samarbetet med barn- och elevhälsa av stor vikt för i denna fråga. 

Från läsårsstarten 2019 provar grundskolan ett projekt med fjärrundervisning för att få modersmålslärare att räcka till. Framför allt handlar det i nuläget om att minska modersmålslärarnas transporttid till olika skolor. Modersmålslärarna "sänder" till ett flertal av skolorna som har nyanlända elever. Projektet har stöd från IFOUS (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola).

Kompetensförsörjningsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen år 2020-2023

Arbetsplatser måste vara attraktiva

Det är många faktorer som påverkar hur attraktiv en arbetsplats är: organisationskulturen, stämningen på arbetsplatsen, tillgången till kollegor, möjlighet till utveckling i arbetet (exempelvis vidareutbildning, kollegialt lärande, karriärmöjligheter), arbetsvillkor och möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, att arbetsuppgifterna är meningsfulla, ledarskapet, fysiska arbetsmiljön, förmåner, löneutveckling, möjligheten att uppnå balans mellan arbete och fritid med mera.

Insatser för en god och attraktiv arbetsmiljö är avgörande för att kunna behålla och attrahera nya medarbetare. På central nivå i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har en särskild arbetsgrupp bildats på temat ”lärares arbetsmiljö”, som arbetar med ett brett perspektiv på begreppet. Arbetsgruppen har deltagare från de fackliga organisationerna, där även flera skolledare finns representerade.