Kontakt

Har du ekonomiska frågor kopplat till utredningen om Framtidens förskola och grundskola? Mejla eller ring till utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ekonomichef Jimmy Söderström.
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se
Telefon: 0498-26 95 48

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekonomiska förutsättningar

Här berättar vi om det ekonomiska läget för Region Gotland och det effektiviseringsprogram som beslutats för åren 2019-2021 samt om våra utbildningskostnader.

Hur ser det ut med ekonomin?

Region Gotlands största enskilda inkomstkälla är skatteintäkter. Det allra mesta, nästan 90 procent, används för att finansiera sjukvård, omsorg och utbildning. Regionen får både generella och riktade statsbidrag, men oavsett statsbidragens omfattning måste regionen kunna hantera sin egen kostnadsutveckling. Kostnaderna Region Gotland har ökar snabbare än intäkterna. Om inget görs förvärras utgångsläget och problemet flyttas framåt på framtida generationer. Regionfullmäktige har beslutat om ett effektiviseringsprogram för perioden 2020-2022 på 200 miljoner kronor varav BUN fått en besparingsbeting på 20 miljoner kronor (av totalt 60 miljoner kronor) för år 2020. Återstående 140 miljoner kronor för år 2021 och 2022 har ännu inte fördelats ut på nämnderna. 

Samtidigt som resurserna minskar kommer det att behöva göras investeringar för att klara utbildningsuppdraget framåt, med ökande barn- och elevvolymer. En annan avgörande utmaning framåt är att kunna hantera den demografiska förändringen med fler barn- och elever och äldre samtidigt som andelen medborgare i arbetsför ålder blir färre. 

Region Gotland har högre utbildningskostnader

Vid en jämförelse av den kommunala verksamheten har Region Gotland överkostnader för varje barn och elev som är inskrivna i förskolan, grundskolan och fritidshem. Förskolans kostnadsavvikelse mot referenskostnaden var 47,2 miljoner kronor högre år 2018, vilket motsvarar 14,9 procent. Grundskolans avvikelse mot referenskostnaden var samma år 50,7 miljoner kronor - motsvarande 8,3 procent. Fritidshemsverksamheten avvikelse var 18,4 procent motsvarande 14,2 miljoner kronor. Sedan nulägesrapporten gjordes våren 2020 har nya siffror kommit som visar att den totala kostnadsavvikelsen för förskola, grundskola och fritidshem år 2019 var 95,6 miljoner kronor.

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för kostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Det är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamhet till en genomsnittlig kostnadsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. Strukturella faktorer är exempelvis hur stor andel barn som finns i verksamheterna, befolkningsutveckling, bebyggelsestruktur, löneläge, merkostnader för små skolor, barn med utländsk bakgrund och skolskjuts.

Några förklaringar till de jämförelsevis höga kostnaderna för Region Gotland är bland annat högre personaltäthet i förskolan och att det finns många små skolenheter geografiskt spridda över ön med ett mindre antal barn och elever än vad som går att driva under goda ekonomiska förutsättningar.