Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-03-18 16:19
Idag den 18 mars har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat strategisk plan och budget för åren 2021-2023 och vilka gymnasieutbildningar som ska starta till hösten för eleverna i årkurs 1.

GVN behandlade idag strategisk plan och budget, som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2021-2023. Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheterna. Statsbidragen är en betydande del av nämndens omslutning och utgörs av cirka 26 procent. Minskade statsbidrag leder till minskad verksamhet. Förutsättningar att kunna utföra uppdraget ska ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme.

Planeringsunderlaget för gymnasieskolan utgörs av elevkullarnas storlek. Antalet årselever ökar de närmaste tio åren till igenomsnitt 624 elever (från dagens cirka 550). De enheter som har störst utmaning att klara budget för år 2020 är Gotlands folkhögskola och vuxenutbildningen, utifrån det effektiviseringsprogram som tidigare beslutats.

Nämnden begär ramförstärkning

GVN beslutade under dagens sammanträde att begära om en ramförstärkning på 2,2 miljoner kronor motsvarande fyra heltidstjänster för arbetet med Vuxkomp. VuxKomp verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor, som tidigare som beviljats ekonomiskt bistånd, till arbete eller studier.  Detta mot bakgrund att arbetet varit ofinansierat under 2019 vilket bidragit till ett underskott för arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Nämnden beslutade också att begära en ramförstärkning motsvarande en miljon kronor för att fullt ut kunna finansiera Svenska för invandrare (Sfi), eftersom elevantal har ökat markant de senaste två åren.

Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.

Klart med vilka gymnasieutbildningar som startar i höst

GVN fastställde idag vilka program och inriktningar som startar för årskurs 1 på Wisbygymnasiet till läsåret 2020/21 och antalet utbildningsplatser i varje program. Detta utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens antagningsprognos som byggts upp utifrån hur eleverna valt i det preliminära gymnasievalet, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu, möjligheterna att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna kopplat till organisatoriska brytpunkter.


Sökandestatistiken visar att 521 elever har sökt den kommunala gymnasieskolan i första hand inklusive obehöriga sökande och fastlandssökande (nio stycken). Av dessa saknar i nuläget 114 behörighet till det program de sökt. Totalt har 45 gotländska elever sökt gymnasieutbildning på annan ort. Nämnden beslutade att samtliga erbjudna utbildningar som erbjöds under gymnasievalet ska starta, men beslutade att justera antalet platser på programmen utifrån sökandestatistiken vid det preliminära gymnasievalet.

Antalet antagningsplatser fastställdes till totalt 519 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och riksrekryterande sjöfartsutbildningen. Antalet platser minskas från tolv till åtta på sjöfartsutbildningen. Fordons och transportutbildningens inriktning lastbil och mobila maskiner kommer att starta om minst åtta behöriga sökande elever kan antas.

Omvalsperioden startar den 20 april, då sökande elever har möjlighet att ändra sina val. Det brukar vara cirka 100 elever som ändrar sina val.
 

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn