Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till Åminnes vattenskyddsområde godkändes – skickas nu ut på samråd

Publicerad 2020-03-18 16:00
Tekniska nämnden beslutade idag enigt om att godkänna det framtagna förslaget till vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkter. Förslaget kommer snarast att skickas ut på samråd.

Alla berörda fastigheter får förslaget tillsänt och det kommer även ställas ut i Rådhuset på Visborg samt finnas på Region Gotlands hemsida. Av de cirka 200 berörda, bebyggda fastigheterna i Åminne är cirka 160 fastigheter anslutna till det kommunala dricksvattennätet. Dricksvattenbehovet i Åminne förväntas öka relativt måttligt de kommande åren.
-Tekniska nämnden beslutar om vattenskyddsområden samt de föreskrifter som behöver inrättas för att skydda vattentäkter. Detta är synnerligen samhällsviktigt, säger tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

Under minst en månad ska samrådet ske.

Vatten viktigaste naturresursen

Den aktuella kommunala vattentäkten i Åminne förses med vatten från fem bergborrade brunnar varav två är belägna centralt i Åminne och tre som har borrats under senare tid. För att reducera vattnets innehåll av bor lät kommunen under 2008 komplettera vattenverket med en anläggning för membranfiltrering. Anläggningen togs i drift i december 2008.

Gotlands grundvatten är sårbart på grund av öns sprickiga berggrund, slukhål och tunna jordlager.
- Vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Genom ett vattenskyddsområde tryggar vi långsiktigt en god vattenkvalité och skyddar vattnet mot akuta och långsiktiga förändringar, påpekar Karl-Johan Boberg.

Efter att samrådet ska förslaget justeras och sedan återigen gå upp i tekniska nämnden och slutligen i regionfullmäktige. Förhoppningsvis kan det början gälla till årsskiftet.