Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-03-17 14:57
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fastställde idag strategisk plan och budget för 2021-2023 och beslutade också att kompensera fristående Guteskolan.

BUN behandlade vid sitt sammanträde idag strategisk plan och budget, som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2021-2023. Planeringsförutsättningarna för perioden innehåller osäkerheter, bland annat beträffande det ekonomiska utrymmet för nödvändiga långsiktiga strukturförändringar.

Beslut i regionfullmäktige i december kring Region Gotlands framtida förskole- och grundskoleorganisation är en av de viktigaste faktorerna för att kunna bygga upp en kostnadseffektiv förskole- och grundskoleverksamhet av likvärdig och god kvalitet på hela ön som är möjlig att kompetensförsörja. De demografiska förändringarna med ökat antal barn- och elever på ön (och i synnerhet Visby) och färre medborgare i arbetsför ålder är en stor utmaning för Gotland framåt. Verksamheternas förutsättningar att kunna utföra uppdraget kan enbart ske genom omprioriteringar inom befintligt budgetutrymme.

Nämnden beslutade att begära en ramutökning för ökade barn- och elevvolymer motsvarande 3,3 miljoner kronor. Utöver detta begärs även kompensation för externa avtal och indexökningar för skolskjutsar med 3,4 miljoner kronor samt 1,9 miljoner kronor för ökade lokalkostnader på grund av tidigare gjorda lokalinvesteringar (ökade hyreskostnader för Västerhejde skola samt Polhemsskolan). Totalt för 2021 begärs budgetförstärkning för nämnden med 8,6 miljoner kronor.

BUN:s förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.

Förskolan Visborgsstaden ska avvecklas

BUN beslutade idag att avveckla förskolan Visborgsstaden. Bakgrun­den är att förskolan, som är inhyrd hos Gotlandshem, har ett omfattande behov av underhåll, bl.a utbyte av ventilationen, samt att lokalerna små och utomhusmiljön inte optimal. Alla 1-4-åringar kommer istället att erbjudas plats på Förskolan Bullerbyn och Förskolan Myran. En 5-åringsgrupp flyttar in i nyrenoverade lokaler i Lyckåkerskolan, vilket förväntas ge en trygg övergång till kommande förskoleklass. Avvecklingen ska vara genomförd senast den 30 augusti 2020.

Fristående Guteskolan får kompensation

Guteskolan AB ska kompenseras med 411 301 kronor plus sex procent moms på grund av att den kommunala förskolan och grundskolan fick budgettillskott för år 2015–2019. Detta beslutade BUN idag. Kompensationen ges utifrån likavillkorsprincipen – det vill säga att ersättningen till skolor ska ske på lika villkor. Nämnden beslutade också att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för att räkna ut eventuella framtida ersättningar av detta slag.

Nämnden har reviderat sin kompetensförsörjningsplan

BUN fastställde idag kompetensförsörjningsplanen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen åren 2020-2023. Den beskriver hur förvaltningen ska arbeta med kompetensförsörjningen de kom­mande tre åren och fokuserar på de mest svårrekryterade yrkesgrupperna som är lärare.­ Prognosen är ett rekryteringsbehov motsvarande 93 procent av dagens lärarkår på Gotland fram till år 2033. Bland annat handlar det om att locka unga att bli lärare, locka nyutexaminerade lärare att arbeta hos Region Gotland, att försöka fånga upp lärare med utländsk utbildning, att locka akademiker att byta jobbspår för att utbilda sig till lärare, att vidareutbilda anställda lärare, att samverkan med lärosäten som Uppsala Universitet Campus Gotland kring lärarutbildningarna samt att försöka behålla och anställa pensionerade lärare.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser