Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskola och grundskola – coronaviruset

Utbildningsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som förskolor, grundskolor och integration och ungdomsverksamhet.

Dela bara korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra spridning av felaktig information, rykten och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information med andra.

 

Vi vuxna är viktiga förebilder för barn och unga. Påminn och prata med barnen och ungdomarna om att det är viktigt att fortsätta att följa rekommendationerna för att bromsa pandemin. Vi alla har ett ansvar att gör vårt yttersta för smittspridning inte ökar. 

Minska smittspridning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, även svenska medborgare, som reser in i Sverige att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige, oavsett om man har symtom eller inte. De som är ovaccinerade rekommenderas alltid att testa sig.

Var även försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Barn bör också avstå från att delta i fritidsaktiviteter den närmaste veckan efter hemkomst.

Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare till exempel på din arbetsplats, förskola, skola och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

Regler vid inresa kan ändras håll dig därför uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 

Förskola, fritidshem och grundskolan  har tagit fram handlingsplanen för hur de ska arbeta förebyggande under rådande situation med pandemin. Under pandemin ser vi att åtgärder som genomfört har haft effekt inte bara på smittspridning av covid-19 utan även på andra virusinfektioner som säsongsinfluensa och maginfluensa. Barn och elever som varit mycket hemma på grund av sjukdom är nu mer närvarande i verksamheten.

Åtgärder som kommer att finnas kvar i verksamheten är: 

 • Tvättslussar kommer att vara kvar i de verksamheter som tidigare haft dem.
 • Förskolor och fritidshem fortsätter att ha lämning och hämtning utomhus.
 • Alla ska vara hemma om de har symtom eller är sjuka. Barn och elever får inte lämnas på förskolan, fritidshemmet eller skolan om de är sjuka eller vid symtom även om de är lindriga. Om barn och elever som blir sjuka under dagen kontaktas vårdnadshavare som får hämta sitt barn. 

För att få en bild av hur smittläget är som en del i det pussel som smittspårarna lägger uppmanas alla som har barn och elever som får konstaterad smitta med covid-19 att ta kontakt med förskolan och skolan. Även vuxna som finns i våra verksamheter uppmanas att meddela om de får konstaterad smitta med covid-19.

Vi behöver alla hjälpas åt att förhindra ytterligare smittspridning.  

För- och grundskolan bör vara öppen och friska barn ska vara i skolan. Grundskolan har undantagsvis möjlighet att ge undervisning på distans. Här finns information om hur du kan hjälpa ditt barn som får undervisning i hemmet.

 

Förskolans, grundskolan och särskolans verksamhet är viktiga för att kunna stötta samhället så att andra viktiga funktioner/arbeten kan fortsätta med så lite störningar som möjligt.

Det finns grundläggande rutiner för på vilket sätt vi kan organiserar oss vid eventuell hög frånvaro av medarbetare för att fortfarande kunna ta emot de barn och elever behöver vara i våra verksamheter.

Om hela grundskolan på Gotland ska stängas så kräver det ett beslut från regeringen.

En enskild förskola eller grundskola kan stängas om det är ett så stort personalbortfall att undervisningen inte kan fortsätta eller att smittskyddsläkare beslutar att det är enda kvarvarande åtgärden för att minimera en smittspridning på den enskilda skolan. Ett sådant beslut tas i samråd mellan smittskyddsläkare och utbildningsdirektör. 

I de fall det finns konstaterad smitta av covid-19 på en förskola eller grundskola kontaktas vårdnadshavare skriftligt eller muntligt via telefon.

Där får man information om att det finns konstaterad smitta i anslutning till enheten och i de flesta fall att det handlar om enstaka fall som inte kräver några åtgärder förutom att vara hemma om man är sjuk, tvätta händerna,  och hålla avstånd. 

Vi informerar inte vem det är eller om det är en personal eller barn/elev med hänvisning till patientsekretess.

Om det är en  smittspridning som finns på enheten informeras det om vilka åtgärder som vidtas. Eventuella åtgärder vid smittspridning kopplad till enheten beslutas av smittskyddsenhet  i samråd mer rektor och avdelningschef. 

Förskola och fritidshem

Att förlora en förskoleplats vid hög frånvaro är ovanligt. I de fall det händer så handlar det om en frånvaro som inte kan styrkas av något giltigt skäl och därmed ses som uppehållande av plats som kan nyttjas av någon med större behov av förskoleplats.

Frånvaro under Covid-19 anses inte grundande för att mista sin förskoleplats.

Det kan vara svårt att hitta på aktiviteter när barnen måste vara hemma många dagar istället för att vara på förskolan eller på fritidshemmet. Vi har samlat ihop en del tips på aktiviteter,  program och appar som man enkelt kan göra hemma.

Barn kan ha svårt att förstå vad som händer och just stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barnen. BRIS  har många tips på hur man kan prata med sitt barn om Coronaviruset.

Läs mer om deras tips.
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra att känna till för barn eller ungdomar. Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

Förskola och fritidshem är för barn som behöver barnomsorg utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har särskilda behov av omsorg.

Vid permitteringar ska personer stå till sin arbetsgivares förfogande och behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel, därmed ska barnomsorgsplatsen finnas kvar och omsorgsbehovet styr hur många timmar man har sitt/sina barn på förskolan eller fritidshemmet.

Inom förskolan gäller att vårdnadshavare har rätt till förskola minst 25 timmar i veckan.

Det är ett beslut som rektor fattar utifrån personalsituationen. De rekommendationer  som finns är att sker sammanslagningar bör verksamheten ordnas utomhus.

Grundskola

Utifrån Skolverkets regelverk har grundskolan ingen skyldighet att erbjuda distansundervisning och i dagsläget är alla skolor öppna. Distansundervisning för de yngre eleverna är inte möjligt då det kan kräva att vårdnadshavare finns i närheten för stöd till eleven.

Rektor kan i undantagsfall besluta om undervisning på annat sätt om en elev inte kan vara i skolans lokaler för att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Skola hemma har tagit fram några råd som du som vårdnadshavare kan tänka på vid distansundervisning. 

Läs mer 

Ja vi följer Folkhälsomyndighetens och Regions Gotlands smittskyddsenhets rekommendationer.

Så länge det inte finns någon smittspridning på skolorna bedöms det som möjligt att åka till en annan skola för undervisning. 

När någon i familjen blir sjuk

Barn i förskola/skola ska stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

 • Vid symtom som till exempel feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk som snabbt går över, behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.
 • Om det är kvarvarande symtom och sju dygn har gått sedan barnet blivit sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).
 • Om symtomen inte går över efter ett dygn kan ett PCR-test för covid-19 behöva tas.  Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller på Gotland för att lämna PCR-test för covid-19. PCR-test tas på personer över 6 år, för yngre barn tas PCR-test på uppmaning av smittskyddsenheten. I väntan på eventuellt provsvar stannar du hemma och undviker nära kontakt med andra. 
 • Friska barn och ungdomar kan gå i skolan som vanligt i väntan på att den som lämnat PCR-test får svar. 
 • Om ett PCR-test visar att du eller någon i din familj inte har covid-19 kan du återgång till arbete, förskola, skola eller annan verksamhet när du är frisk och allmäntillståndet tillåter.
 • Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter sju dagar inte längre smittar andra med covid-19.
 • En uppmaning är också att om det finns någon i familjen som är sjuk, även om det inte är konstaterade covid-19, att man är försiktig med kontakter utanför familjen. Barnen behöver också avstå att vara med kompisar för att inte sprida eventuell smitta vidare.  

Läs mer om det här på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Särskilda förhållningsregler gäller när någon i hushållet har en konstaterad smitta med covid-19.

 • Om du har tagit ett PCR-test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du blir kontaktade av vården och får förhållningsregler både för dig själv och de du bor tillsammans med.
 • Innan du kan gå tillbaka arbete, förskola, skola eller annan verksamhet behöver du ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, förskola, skola eller annan verksamhet om det gått minst 7 dygn sedan du blev sjuk och du varit frisk i 2 dygn.
 • En uppmaning är också att om det finns någon i familjen som är sjuk, även om det inte är konstaterade covid-19, att man är försiktig med kontakter utanför familjen. Barnen behöver också avstå att vara med kompisar för att inte sprida eventuell smitta vidare.  

Läs mer om hushållskontakter på https://gotland.se/hushållskontaktercovid

Rådande rekommendation från Folkhälsomyndigheten i nuläget att den som lämnar och hämtar barn i förskolan måste vara friska alternativt att man kommer överens med förskolan om lämning och hämtning utomhus med avstånd.

All lämning och hämtning ska i största möjliga mån ske utomhus.

Det är viktigt att man testar sig så fort men får symtom som kan vara covid-19. Ju fortare man kan få information om att någon har konstaterade covid-19 ju fortare kan man bryta eventuella smittkedjor.

Om det finns någon i familjen som har sjukdomssymptom eller konstaterad covid-19, bör man vara försiktig med kontakter utanför familjen.

Barnen behöver också avstå att vara med kompisar för att inte sprida eventuell smitta vidare. 

 

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida ”Om viruset och sjukdomen”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/

 

Personal inom förskola, fritidshem eller skola

Samma regler gäller för medarbetare som alla andra i samhället. Alla som känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma och låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter 7 dagar inte längre smittar andra med covid-19.

 • Om man har milda symtom som går över efter ett dygn kan man gå tillbaka till arbetet efter två friska dygn
 • Om symtomen förvärras efter ett dygn ska man vara hemma minst 7 dygn och boka tid för testning. Man kan gå till arbetet på dag 8 om man varit frisk de 2 sista dagarna av de 7 även om man inte fått svar på testningen.
 • Om man inte blivit frisk inom 7 dagar ska man vara hemma tills man är frisk och haft två friska dagar eller avvakta tills man fått ett provsvar.

Rektor i samråd med medarbetarna avgör om skydd behöver bäras vid arbete i nära kontakt med barn och elever. Det finns möjlighet att använda visir eller munskydd. 

Det är viktigt att skyddsutrustning används på rätt sätt och att de är CE-märkta.

Läs mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens sida