Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef och Peter Lindvall, regiondirektör signerar medborgarlöfte 2020.

Medborgarlöfte 2020 är signerat

Publicerad 2020-02-24 11:16
Polisen på Gotland och Region Gotland har i dag undertecknat det gemensamma åtagandet Medborgarlöfte 2020. I år görs satsningar på att utveckla arbetet inom områdena relationsvåld och unga kvinnors droganvändande.

Polisen på Gotland och Region Gotland ska inom sina respektive verksamheter öka samordningen av stödet till våldsutsatta kvinnor, förbättra det våldsförebyggande arbetet samt stärka sin förmåga att reagera på indikationer av våldsutsatthet. I linje med detta utgår följande medborgarlöfte:

1. Under 2020 ska fem våldsutsatta kvinnor ha erbjudits möjlighet till samordnad individuell plan (SIP), alternativt nätverksmöte.

2. Under 2020 ska fem män med våldsproblematik i nära relationer ha påbörjat behandling enligt metoden Alternativ Till Våld.

3. Under 2020 ska tre gemensamma informationsinsatser om mäns våld mot kvinnor genomföras.

 

Polisen på Gotland och Region Gotland ska inom sina respektive verksamheter stärka sin egen, och berörda vuxnas kunskaper, om mekanismerna bakom unga kvinnors droganvändande samt öka sin förmåga att tidigt upptäcka och agera i frågan. I linje med detta utgår följande medborgarlöfte:

1. Under 2020 ska fyra dialogmöten genomföras där kvinnor som arbetar i berörda verksamheter inom polisen och Region Gotland möter kvinnor i gymnasieåldern.

2. Under 2020 ska två gemensamma kunskapshöjande insatser genomföras riktade till personer som kommer i kontakt med unga kvinnor i sin vardag, exempelvis vårdnadshavare, skolpersonal med flera.

3. Under 2020 ska polisen och Region Gotland inom sina respektive verksamheter stärka sin förmåga att uppfatta indikationer på droganvändande hos unga kvinnor i syfte att så tidigt som möjligt engagera vårdnadshavare.

 

-Medborgarlöftena är en del i att ytterligare stärka det gemensamma brottsförebyggande arbetet på Gotland inom två mycket viktiga brottsområden. Vi har under de senaste åren tagit stora steg i att fördjupa och förbättra samverkan mellan Polis och kommun. Medborgarlöften hjälper till att peka ut extra fokus i arbetet mot narkotika och våld i nära relation, säger lokalpolisområdeschef Fredrik Persson.

 

-Förutom att vi som kommun och region har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet är vi också Gotlands absolut största arbetsgivare med 6700 medarbetare. Om vi bestämmer oss för att låta dessa två områden bli fokusområden har vi stora chanser till förbättringar. Det känns också bra att vi har en nära och förtroendefull dialog med Polisen kring detta, säger regiondirektör Peter Lindvall.