Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar kring upphandling av särskilda boenden

Publicerad 2020-11-10 09:16
Här har vi samlat information och frågor och svar kring konkurrensutsättningen av särskilda boenden.
Texten publicerades den 10 februari 2020 men uppdaterades den 9 november 2020.
 
Här kommer frågor och svar med anledning av konkurrensutsättningen i Hemse:
 

Hur ser bakgrunden ut?

 • Socialnämnden beställde en utredning av socialförvaltningen. Uppdraget som tjänstepersonerna fick var att ta reda på om det finns ekonomiska vinster att göra genom att konkurrensutsätta särskilda boenden.
 • Förutsättningen var att kvaliteten måste vara densamma oavsett om det är ett privat boende eller regionens eget boende.
 • Utredningen pekar på att det kan ge ekonomiska effekter att konkurrensutsätta vissa boenden.
 • Den 4 december 2019 beslutade politikerna att socialförvaltningen skulle gå vidare och konkurrensutsätta vissa särskilda boenden.
 • Den 6 februari 2020 beslutade politikerna att konkurrensutsätta Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse.
 

Vad händer nu?

 • På socialnämndens möte den 3 december 2020 kommer politikerna att få information om de anbud som kommit in och ta beslut om vem som ska driva Iliansgården och Hemse äldreboende.
 • Politikerna kan komma fram till att det inte inte kommit in något tillräckligt bra anbud och att de vill att regionens ska fortsätta som utförare. Då kan de besluta att regionen ska fortsätta driva boendena.
 • Planen är att övergången till eventuell ny utförare sker i oktober 2021.
 • Under våren 2021 sker arbetet med att planera för verksamhetsövergång, om det blir aktuellt. Då kommer berörda medarbetare att få erbjudande om att flytta över sin anställning.
 

Hur påverkar detta de som bor på något av boendena?

 • Det viktiga är att kvaliteten och verksamheten inte ska förändras när ett boende går över i privat regi.
 • Det är samma krav på kvalitet som gäller oavsett utförare.
 • Det är fortfarande Region Gotland som ansvarar för att krav på kvalitet efterlevs.
 • Alla boende kommer att få information via brev.
   

Hur påverkar detta medarbetare som jobbar på ett av dessa boenden?

 • Vid en så kallad verksamhetsövergång är grunden att all personal följer med till en ny utförare.
 • Saker som kan skilja mellan olika arbetsgivare är bemanning, kollektivavtal och förutsättning för heltidsarbete.
 • Region Gotlands utgångspunkt är att medarbetare som inte vill flytta med erbjuds annan tjänst inom regionen.

Hur kan medarbetare vara med och påverka processen?

 • Under processens gång sker det samverkan med de fackliga organisationerna.
 • Det sker samverkan både kring förfrågningsunderlaget, alltså hur kraven ska se ut, och kring förslaget på ny utförare.
 • Medarbetare får också kontinuerlig information via intranätet och chefer och kommer få möjlighet att träffa ansvariga politiker och tjänstepersoner närmast i samband med beslutet.
 

Vad händer med andra äldreboenden som har varit upp för diskussion när det gäller konkurrensutsättning?

 • När politikerna vet hur den här upphandlingen har gått tar de ett nytt beslut kring eventuella upphandlingar av Roma äldreboende, Syréngården i Roma och Fältgatan i Visby.
 • Pjäsen i Visby kommer under denna mandatperiod inte att bli aktuell för konkurrensutsättning.