Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på patient som tas emot på vårdcentral

Allt fler positiva till sin vårdcentral

Publicerad 2020-02-04 11:51
De flesta gotländska patienter anser att de får komma till läkare inom rimlig tid och är nöjda med de sätt de kan komma i kontakt med vårdcentralen, per telefon, e-post eller besök.
De allra flesta av patienterna upplever också att de blir bemötta med respekt och värdighet på öns vårdcentraler. Patienterna får dock i lägre utsträckning än rikets genomsnitt får träffa samma läkare när de behöver flera besök.
 
Det visar resultaten från den nationella patientenkäten i primärvården som Sveriges Kommuner och Regioner genomförde under 2019 och som redovisas i dag. 
 
Gotlands resultat har förbättrats för samtliga av de så kallade dimensionerna och är nu i nivå med rikets genomsnitt förutom för upplevelsen av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering där andelen positiva svar är lägre. Resultatet har dock förbättrats något sedan den föregående undersökningen 2017. 
 
Rolf Forsman, beställarchef ger följande kommentar till resultaten:
- Det är mycket glädjande att patienterna givit bättre betyg åt de gotländska vårdcentralerna än vid undersökningen 2017. Trenden gäller i hela Sverige men förbättringarna är större på Gotland. Ett område där vi behöver bli bättre är ”kontinuitet och koordinering” vilket har ett nära samband med andelen fast personal. Inom detta område pågår ett flertal åtgärder som vi hoppas kan ge utslag vid kommande undersökning.
 
Bakgrund
Under hösten 2019 deltog samtliga regioner i en undersökning i primärvården. På Gotland skickades cirka 1600 enkäter ut till slumpvis utvalda personer som hade besökt en läkare på vårdcentral. Knappt hälften svarade på enkäten vilket är en av de högsta andelarna i landet. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen och som bidragit till att ge underlag för förbättringsarbete. 
 
Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner.