Kontakt

Torsten Flemming, utbildningsdirektör

Tfn: 0498 - 26 98 03
E-post: torsten.flemming@gotland.se

Jörgen Norström, verksamhetschef grundskola
Tel: ­ 0498 - 26 94 18
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se

Lena Gustavsson, verksamhetschef  för förskola
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Stefan Nypelius, barn- och utbildningsnämndens ordförande (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Vill du komma i kontakt med barn- och utbildningsnämndens ledamöter, så hittar du kontaktuppgifter på sidan gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidplan för översynen

Här beskriver tidplanen för översynen och beslutsprocessen.

År 2019

4/6: beslut om att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen (BUN)

17/9: fastställande av projektdirektiv (BUN)

23/10: fastställande av projektdirektiv (RS)

18/11: fastställande av projektdirektiv (RF)

Augusti till december: framtagande av nulägesbeskrivning genom insamling av faktaunderlag samt omvärldsspaning/erfarenhetsutbyte (politiker och tjänstemän).

År 2020

Januari-juni: fortsatt faktainsamling/analys, utarbetande av lösningar och framtagande av beslutsunderlag.

14/4: nulägesbeskrivning presenteras för i barn- och utbildningsnämnden (BUN). Arbetsutskott 31/3.

April-maj: öppna informationstillfällen för allmänheten om nulägesanalysen. Inställt pga restriktioner under coronapandemin.

2/9: Intern informationskväll med medarbetare inom förskola och grundskola om huvuddragen i förslaget till skolorganisation. Politiker tar dela av innehållet parallellt.

16/9: Digitalt informationstillfälle för allmänheten om slutsatserna från nulägesrapporten och innehållet i grundsförslaget. Flyttat till 8 oktober.

29/9: förslaget på ny organisation behandlas som ett informationsärende vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, då ledamöterna får en föredragning om innehållet och bevekelsegrunder.

15/12: beslut om organisation i barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet sammanträder 3/11. 

År 2021

24/2: beslut om organisation i regionstyrelsen (RS). 

29/3: beslut om organisation i regionfullmäktige (RF).

Under året genomförs de förändringar som beslutas. 

Slutrapporten från projektet har beslutats av BUN den 28 oktober 2021, men har fortfarande inte behandlats av regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Informationsinsatser

De planerade informationsmötena om resultatet av nulägesanalysen kommer inte att hållas under våren som planerat mot bakgrund av läget med covid-19. Planerat har också varit att nämnden tillsammans med utbildnings- och arbetlivsförvaltningen att åka ut till orter som berörs av en förändrad förskole- och grundskoleorganisation för att träffa medborgare under hösten 2020. I oktober genomförs informations- och dialogtillfälle, utifrån vad som medges av restriktionerna under coronapandemin. 

Frågor och synpunkter

Vill du komma i kontakt med någon av nämndens ledamöter, så hittar du kontaktuppgifter på sidan gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda