Kontakt

Torsten Flemming, utbildningsdirektör

Tfn: 0498 - 26 98 03
E-post: torsten.flemming@gotland.se

Jörgen Norström, verksamhetschef grundskola
Tel: ­ 0498 - 26 94 18
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se

Lena Gustavsson, verksamhetschef  för förskola
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Stefan Nypelius, barn- och utbildningsnämndens ordförande (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Vill du komma i kontakt med barn- och utbildningsnämndens ledamöter, så hittar du kontaktuppgifter på sidan gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bakgrunden till översynen

Här kan du läsa om bakgrunden till att översynen görs.

Den 17 juni 2019 fastställde regionfullmäktige (RF) beslutet att ”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas” (RF 2019-06-17, § 188). Förväntningar finns med andra ord på att nämnden ytterligare ska sänka sina kostnader för att närma sig referenskostnaden. För att komma i nivå med referenskostnaden skulle det handla om kostnadssänkningar på motsvarande 112,1 miljoner kronor inom förskola och grundskola (om man utgår från siffrorna år 2018).

Vad handlar utredningsuppdraget om?

Utredningsuppdraget innebär att utvärdera dagens verksamhet i förskola och grundskola och därefter ta fram ett förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden.

Likvärdighet/kvalitet, ekonomi, kompetensförsörjning och lokaler ligger i fokus i översynen. All tillgänglig statistik visar nämligen att bristen på lärare kommer att öka de närmaste åren och det blir då en utmaning att hitta behöriga lärare till undervisningen i varje klassrum. Det finns också stora skillnader mellan förskolor och grundskolor kring tillgången på kompetenser, resurser, ändamålsenliga lokaler osv. Stora skillnader är det också i kunskapsresultat/måluppfyllelse mellan förskolor och grundskolor samt mellan pojkar och flickor.

Samtidigt krymper de ekonomiska resurserna. Under de kommande åren 2020-2022 genomför Region Gotland ett effektiviseringsprogram på 200 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden har fått en besparingsbeting på 20 miljoner kronor (av totalt 60 miljoner kronor) för år 2020. Återstående 140 miljoner kronor för år 2021 och 2022 har ännu inte fördelats ut på nämnderna. De demografiska utmaningarna framåt består i att befolkningen som är över 65 år och unga från 0-19 år ökar, medan befolkningen i arbetsför ålder minskar.

Styrande för utredningsarbetet är även den av regionfullmäktige beslutade strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland (beslutad av regionfullmäktige 2018-09-24). Faktorer så som globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik/skolskjutsar, föräldraskap och konsekvenser för barn ska också beaktas. 

Målet för utredningen är att nå fram till en kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd förskole- och skolorganisation som har fokus på elevernas resultat. Varje barn och elev ska nå sin fulla potential och flickor och pojkar ska få likvärdiga förutsättningar.

Redovisning av uppdraget

Beslutsprocessen har under ärendets gång flyttats fram. Uppdraget skulle ha redovisats inför budgetberedningen år 2020 (som sätter ramarna för Strategisk plan och budget 2021-2023). Ursprungligen skulle barn- och utbildningsnämnden beslutat i organisationsfrågan den 20 oktober. Men beslutet har flyttats fram till den 15 december 2020. Beslut om förskole- och grundskoleorganisation kommer slutgiltigt att beslutas i regionfullmäktige den 29 mars 2021.