Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Reservhamn avgörande för Gotlands försörjning och krisberedskap

Publicerad 2020-01-10 13:57
Länsstyrelsen har i dag lämnat in rapporten ”Reservhamn Gotland” till trafikverket, som har det nationella ansvaret att utveckla och samordna krisberedskapen och planera för höjd beredskap inom transportsektorn. Länsstyrelsen vill att Kappelshamn utreds som reservhamn på Gotland.

Rapporten bygger på resultat från tidigare studier samt intervjuer och gruppdiskussioner med representanter från, bland andra, Region Gotland. Visby hamn är idag den enda hamn som kan användas för färjetrafiken till och från Gotland. Utan Visby hamn omöjliggörs transport av fordon, gods och resenärer i båda riktningar.

Så här säger Christer Stoltz, Region Gotlands  beredskapschef:

-Behovet av en reservhamn för att säkra den nödvändiga försörjningen till och från ön är mycket angelägen ur ett krisberedskapsperspektiv och av stor vikt för öns samlade totalförsvarsförmåga.

Och regionens hamnchef Mats Eriksson:

-Vid en långvarig störning i färjetrafiken är konsekvenserna för Gotlands näringsliv, lantbruk och tillväxt näst intill oöverskådliga. Det gotländska näringslivet är sårbart på grund av ö-läget och konkurrenskraften för företagen minskar kraftigt om leveranser ställs in.

Så här skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande:
Länsstyrelsen vill att Kappelshamn utreds som reservhamn på Gotland. Det står klart efter att myndigheten undersökt hur sårbarheten i transporter av gods, resenärer och fordon ska kunna minska.

Visby hamn är i dagsläget den enda på Gotland som kan användas för färjetrafiken mellan ön och fastlandet. En allvarligare olycka i hamnområdet skulle få stora konsekvenser eftersom Gotland är beroende av just-in time-systemet, vilket betyder att varor levereras till ön strax innan de ska konsumeras, i stället för att hämtas ur ett lokalt lager.

– Utan en reservhamn är Gotland mycket sårbart. Om inte färjeförbindelserna fungerar blir livsmedelsförsörjningen kritisk redan efter några få dygn, medan sjukvården får brist på läkemedel och rena textilier, säger Amy Rankin, kris- och beredskapsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

En reservhamn är nödvändig för Gotlands krisberedskap liksom vår totalförsvarsförmåga. Försvarsmaktens möjligheter att försvara Gotland vilar på stöd från civilsamhället, som exempelvis tillgången på drivmedel, livsmedel och sjukvård. I händelse av krig är det också problematiskt med endast en hamn, eftersom den kan behöva användas för försvarsmaktens truppförflyttningar och därmed bli ett militärt mål för en angripare.

Länsstyrelsen lämnar i dag in rapporten ”Reservhamn Gotland” till trafikverket, som har det nationella ansvaret att utveckla och samordna krisberedskapen och planera för höjd beredskap inom transportsektorn.

I rapporten utreds alternativen Slite hamn och Kappelshamns hamn, som båda är i behov av förbättringsarbeten för att kunna bli aktuella som reservhamn. Länsstyrelsen förordar att trafikverket utreder Kappelshamn som lämpligaste alternativet, eftersom överfartstiderna från denna hamn är kortare än från Slite, vilket medger fler turer per dygn. 

– Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är för försörjningen av Gotland med två hamnar där det är möjligt att lägga till med färjor. En reservhamn är nödvändig för vår förmåga att klara såväl samhällsstörningar som höjd beredskap, konstaterar Peter Molin, länsråd.

Länsstyrelsens rapport bygger på resultat från tidigare studier samt intervjuer och gruppdiskussioner med representanter från Region Gotland, Gotlandsbolaget, försvarsmakten, fortifikationsverket, Gotlands åkericentral, Sveriges åkericentral och Gotlandsbuss AB.