Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 17 december 2019

Publicerad 2019-12-17 16:00
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att upprätta detaljplan för en del av Salthamnområdet, bevilja bygglov för en motorsportanläggning i Etelhem och att bevilja bygglov för en hamburgerrestaurang på Östercentrum i Visby.

Nämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut i fyra ärenden.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn
 

VISBY HAVREN 3, begäran om planbesked

Ansökan avser begäran om att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra delning av fastigheten för att skapa förutsättningar till ett bostadshus på den avstyckade tomten.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att lämna negativt planbesked.


VISBY ORDBOKEN 11 och 5, antagande av detaljplan

Ansökan avser begäran om ändrad detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna. Förslaget bedöms överensstämma med fördjupad översiktsplan för Visby.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt planbesked.


LUMMELUNDA ÖVERSTEKVARN 1:67, VÄSKINDE STORA KLINTEGÅRDE 7:1, ansökan om planbesked

Ansökan avser begäran om planläggning av en begränsad del av Salthamnområdet, cirka tio kilometer norr om Visby. Ansökan menar att bebyggelseutvecklingen i planområdet ska bidra till ekonomiska förutsättningar för att förverkliga bland annat Salthamns trädgårdar.

Området ingår i det beslutade programområdet för Salthamn. Programmet ska möjliggöra för bebyggelse utan att påtagligt påverka naturförutsättningarna i området negativt. Det aktuella planområdet kan betraktas som en självständig del av programområdet.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheterna.


ETELHEM LEVIDE 2:2, bygglov för anordnande av motorsportanläggning

Ansökan avser bygglov för anordnande av motorsportanläggning där banområdet kommer att vara inhägnat av en bullervall och bullerdämpande plank.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att motorsportanläggningen är placerad i ett relativt glesbebyggt område och att det inte kan anses uppkomma betydande olägenheter och att åtgärden uppfyller gällande lagkrav.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov.
 

VISBY TRASTEN 7, bygglov angående nybyggnad av restaurang

Ärendet avser nybyggnad av restaurangbyggnad (Max hamburgerrestauranger) vid Östercentrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden är planstridig, dels med placering på så kallad prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas, och dels att föreslagen byggnadsvolym är betydligt större än befintlig restaurangbyggnad. Sammantaget bedöms de planstridiga elementen som en betydande avvikelse från gällande detaljplan och förvaltningens föreslår miljö- och byggnämnden att avslå ansökan.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningen och beslutar att bevilja bygglov.


VISBY MULLVADEN 48, om- och tillbyggnad av demensboende (Solrosen)

Ansökan avser tillbyggnation med sex nya vårdplatser på demensboendet på fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden är planstridig då byggnadsarean överskrids med 25 procent. Bedömningen är således att åtgärden i sig inte är olämplig men att utbyggnaden strider mot plan- och bygglagen.

Beslut: miljö- och byggnämnden bedömer avvikelsen som liten och  går emot samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden beslutar att bevilja bygglov.
 

FÅRÖ LANSA 1:59, nybyggnad av gästhus

Ansökan avser startbesked för nybyggnad av gästhus på fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att byggnaden, med avseende på storlek och utformning rörande hur byggnaden är inredd för att användas, bör ses som en självständig bostad och därmed utgör en bygglovspliktig huvudbyggnad. Startbesked kan därför inte lämnas.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningen och beslutar att bevilja startbesked.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
 

VISBY ROVAN 2, bygglov angående tillbyggnad av bostadshus med uterum

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med uterum samt rivning av befintligt skärmtak.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden avviker från detaljplanen och att avvikelsen inte kan ses som liten.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningen och bedömer att åtgärden är i linje med detaljplanens syfte samt att åtgärden kan ses som en mindre avvikelse. Nämnden beslutar att bevilja bygglov.