Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördjupat vårdsamarbete med Region Stockholm och ny smittskyddsläkare

Publicerad 2019-12-12 14:37
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt idag den 12 december. Beslut togs bland annat om samarbetsavtal med Region Stockholm, att upplåta laboratorietjänster till privata vårdgivare samt att förordna Maria Amér till ny smittskyddsläkare från den 1/1-2020.
Fördjupat vårdsamarbete med Region Stockholm
Nämnden fördjupar samarbetet med Region Stockholm och ingår ett samarbetsavtal 2020-2023. Förutom utomlänsvård omfattas även vårdnära tjänster, medicinsk service, ST-läkare och kompetensutbyte. 
 
- Det känns bra att vi med det fördjupade partnerskapsavtalet även i fortsättningen kan garantera gotlänningar högspecialiserad vård och kompetensförsörjning i verksamheterna, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L). Självklart är det bekymmersamt för hälso- och sjukvårdsnämnden och Gotland att prislappen ökar.
 
Begäran om kostnadstäckning för ökade avtalskostnader
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att begära av Regionfullmäktige tillskott i budget 2020, med 20 miljoner för ökade kostnader inom utomlänsvården samt ytterligare 1 miljon för höjd avgift gällande LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
 
Förordnande av ny smittskyddsläkare
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Maria Amér förordnas till ny smittskyddsläkare inom Region Gotland från och med 1 januari 2020. Nuvarande smittskyddsläkare Sven Montelius går i pension vid årsskiftet.
 
Ekonomiskt utfall efter november
Efter november månad har hälso- och sjukvårdsnämnden en periodiserad avvikelse på – 39,9 miljoner och en nettokostnadsutveckling på knappt 5 procent. Avvikelsen under samma period 2018 låg på – 44,5 miljoner kronor. Utvecklingstakten för utomlänsvården fortsätter att öka och är nu på 6,5 procent. 
 
Övergripande Regional Katastrofplan 
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den övergripande regionala katastrofplanen 2020-2023. Den nya planen gäller från den 1 mars 2020.
 
Syftet med den övergripande regionala katastrofplanen är att:
  • Fastställa vem som har vilket ansvar i den katastrofmedicinska beredskapen
  • Beskriva hur ledningen ska organiseras.
  • Vara underlag för upprättande av åtgärdsplaner inom hälso- och sjukvården.
  • Vara underlag för andra övergripande regionala planer.
  • Vara underlag för hur vården ska organiseras vid höjd beredskap och krig.
  • Vara ett informationsmaterial inom regionen och för samverkande aktörer.
Information om upphandling av ambulanshelikopter
Nämnden informerades av förvaltningen kring pågående utvärdering av inkomna anbud. Upphandlingen inleddes sommaren 2018 och nämnden fastställde förfrågningsunderlaget i juni i år. Tilldelningsbeslut kommer att fattas av hälso- och sjukvårdsdirektören. Upphandlings-sekretess gäller tills tilldelningsbeslut har skickats. Det nya avtalet börjar gälla från och med mars 2021.
 
Privata sjukvårdsutövare får teckna avtal om laboratorietjänster med mera
En oenig nämnd beslutade efter votering att tillåta att avtal tecknas med privata sjukvårdsutövare på Gotland som arbetar utan offentlig finansiering om tillhandahållande av laboratorietjänster, röntgenundersökningar och sterilgodsförsörjning. Leverans av tjänsterna skall ske med beaktande av gängse prioriteringsregler. CT- eller MR-undersökningar omfattas inte av avtalet. 
Oppositionen yrkade i första hand avslag till förslag till beslut och i andra hand att röntgen, fyslab och andra verksamheter med köer ska undantas beslutet.
 
- Vi är redan idag skyldiga att låta privatpraktiserande sjukvårdsutövare, inklusive ”nätläkare”, tillhandahålla dessa tjänster och därför känns det som en naturlig följd att nämnden fattade dagens beslut, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).