Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-12-11 15:37
I dag, den 11 december, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, främjande av psykisk hälsa, hanteringen av borgerliga vigslar och begravningsförrättningar samt tilläggsanslag till skolköket på Södervärnskolan.

Ärende 3 - Främjande av psykisk hälsa, gemensamt arbete i samhället

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med psykisk hälsa tillsammans med externa aktörer enligt beskriven inriktning med deltagande i en gemensam förening Mind//Shift. Ett förslag på beslut om medlemskap i föreningen tas fram.

Bakgrund:

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete (2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Arbetet har med tiden fått en bredare ansats att adressera förbyggande av psykisk ohälsa som speciellt viktigt för att förebygga självmord och har under 2019 trappats upp.

Programmet har förlängts att gälla till och med 2020 och en process pågår för att ta fram förslag på reviderat program. Insatserna som följer av programmet utgår från fem strategier. En av dessa är ”Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det självmordsförebyggande arbetet”.

Det pågår en kreativ process där Region Gotland tillsammans med näringslivet och den ideella sektorn har tagit fram förslag på hur arbetet med psykisk hälsa tillsammans kan drivas framåt. Det har kommit till en punkt där nya politiska beslut behövs om vi ska fortsätta den inslagna vägen med ett i sammanhanget nytt arbetssätt.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Psykisk ohälsa är ett stort problem i dagens samhälle och därför är det viktigt att jobba med olika insatser. Region Gotland är positiv till att jobba vidare inom Mind//Shift och för ett ev lokalt medlemskap i den nybildade föreningen.

 

Ärende 5 - Såddfond för gotländska startups. Medfinansiering ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar RegionInvest Gotland AB:s Såddfond för gotländska Startups med 50 procent av fondens totala kapitaltillgång med sammanlagt högst

5 000 000 kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder (Statliga medel).

Projektet finansieras ur 2019 års anslag och avser perioden 2019-11-11 - - 2019-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2019-12-31.

Beslutet gäller under förutsättning att resterande projektfinansiering med 50 procent,

5 000 000 kronor beviljas av Länsförsäkringar Gotland

 

Sammanfattning:

Såddfonden placeras vid Science Park Gotland med syfte att främja gotländska startups. Fonden skall vara marknadskompletterande och tillgodose regionala inkubatorföretags kapitalbehov i tidiga skeden och kombineras med strukturerat affärsutvecklingsstöd. Resterande 5 000 000 kronor (50%) av fondens totala kapitaltillgång om totalt

10 000 000 kronor finansieras av Länsförsäkringar Gotland. Fonden skall förvaltas av RegionInvest Gotland AB.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Det här är ett viktigt komplement för mer ägarkapital för att på så sätt stödja nya och innovativa start-up bolag. En såddfond där vi med statliga medel i samarbete med Länsförsäkringar Gotland kan underlätta för nystartade bolag att vidareutvecklas.

 

Ärende 12 - Stöd och boendesamordning till ensamkommande barn och unga på Gotland

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna ett avtal med Röda Korset Gotland för stöd och boendesamordning till ensamkommande barn på Gotland som ingår i Röda Korset Gotlands projekt EKB18.

2. Avtalet ska gälla för 1 januari – 31 december 2020.

3. Regionstyrelsen beslutar om att det tillfälliga kommunbidraget som uppgår till 774 151 kronor skall utgöra Region Gotlands del av finansieringen till avtalet.

Sammanfattning:

Röda Korset Gotland har sedan november 2017 haft ett ansvar för samordning och stöd till de ensamkommande ungdomar som under sin tid som asylsökande fyllt 18 år eller blivit medicinskt åldersbestämda till 18 år. Insatserna har syftat till att stärka gruppens förmåga att klara av utmaningarna de ställs inför som myndiga. Effekten har varit en förbättring av både boendesituation och psykosocial situation hos de ensamkommande ungdomar som berörs.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd för de ensamkommande ungdomarna och att detta behöver breddas till att stärka gruppens förmåga att ta eget ansvar för uppehälle och skolgång.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Röda Korset gör ett gott arbete inom området, därför känns det bra att vi kan fortsätta med det samarbetet och stödja deras arbete även nästa år.

 

Ärende 18 - Samverkansavtal Region Stockholm och Region Gotland

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att samverkansavtalet mellan Region Gotland och Region Stockholm ska gälla från 2020-01-01.

Sammanfattning:

Region Gotland och Region Stockholm utgör tillsammans en gemensam sjukvårdsregion. Att ingå i en sjukvårdsregion medför ett särskilt ansvar som innebär att planera, verka och agera gemensamt för att leverera god vård på lika villkor till alla invånare inom sjukvårdsregionen. För att tydliggöra vad detta innebär och också lägga fast gemensamma och grundläggande principer och förhållningssätt för fortsatt samverkan har regionerna tillsammans arbetat fram ett förslag till samverkansavtal.

Samverkansavtalet är övergripande och kompletteras sedan med samarbetsavtal inom specifika samarbetsområden så som till exempel utomlänsvård, framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och kunskapsstyrning. Samverkansavtalet omfattar alla frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet och beskriver en intention för hur samverkan ska ske. Samverkansavtalet beslutas av respektive regionstyrelse och ägs därefter av den gemensamma Samverkansnämnden Stockholm-Gotland (SVN). Avtalet ska gälla från 2020-01-01 och förlängs automatiskt med ett år i taget om ingen part väljer att säga upp det. Uppsägningstiden är 12 månader.

 

Ärende 19 - Förändringar i hantering av borgerliga begravningsförrättningar

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om att från 1 mars 2020 inte längre erbjuda och arvodera kommunala borgerliga begravningsförrättare.

Ärendebeskrivning:

Vem som helst kan vara en borgerlig begravningsofficiant. Att förrätta en borgerlig begravning utgör inte myndighetsutövning, och det kräver inga särskilda utbildningar eller förkunskaper. Anlitar man en officiant knuten till en begravningsbyrå belastar detta dödsboet med omkring 3 500 kronor. Är det däremot en närstående eller liknande som förrättar begravningen är det ett rimligt antagande att det endast rör sig om en symbolisk summa i ersättning från dödsboet.

Region Gotland har sedan många år tillbaka egna, kommunala, borgerliga begravningsförrättare. Dessa har valts till officianter av fullmäktige. De arvoderas av Region Gotland, samt att regionen betalar ut reseersättningar. Anlitar man en borgerlig begravningsförrättare genom Region Gotland belastas alltså inte dödsboet med någon kostnad. Kostnaden för dessa officianter belastar i dagsläget regionstyrelsen.

Officianterna från Region Gotland förrättar omkring ca 70 borgerliga begravningar årligen, till en kostnad av dryga 200 000 kronor per år.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Det här är inget åtagande som regionen är skyldig att göra och som det fungerar i dag blir det en orättvis situation beroende på hur man väljer officiant. Här har dödsbon, oavsett ekonomisk status, som känt till vår tjänst kunnat använda en gratis, skattefinansierad officiant. Regionen har dessutom konkurrerat med privata aktörer. Det har varit orättvist. Om dödsboet behöver stöd för att klara begravningskostnader så kommer det fungera precis som i dag. Då ansöker dödsboet om ekonomiskt bistånd hos Region Gotland.

 

 

Ärende 20 - Beslut om förändrad kommunal hantering av borgerliga vigslar

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att Region Gotland från 1 mars 2020 inte längre ska delta i administration kring borgerliga vigslar, upphöra med att ta ut en avgift från brudparen samt upphöra med arvodering till vigselförrättare.

Regionstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtal avseende vigselrum till upphörande per den sista juli 2020.

Sammanfattning:

Region Gotlands hantering av och agerande i samband med borgerliga vigslar har sedan ett par år bakåt i tiden varit ifrågasatt, av Länsstyrelsen i Gotlands län men även av medborgare och media. Regionstyrelseförvaltningen har därför, på uppdrag av regiondirektören genomfört en översyn av regionens inblandning i och hantering av borgerliga vigslar.

Regionstyrelsen har i sin översyn gjort bedömningen att regionens hantering av borgerliga vigslar inte är förenlig med gällande lagstiftning, och att den till fullo faller utanför den kommunala kompetensen, varför hanteringen bör upphöra snarast.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Att förrätta borgerliga vigslar är ett statligt uppdrag. Regionen har också tagit ut en avgift vilket är i strid med lagstiftningen och därför kommer detta framöver att hanteras enbart av länsstyrelsen. Vi tar i och med detta inte bort några vigselförrättare, utan regionen upphör med administreringen kring vigslar. Samma antal vigselförrättare finns alltså kvar på ön, via länsstyrelsen.

 

Ärende 27 - Begäran om tilläggsanslag för kök på Södervärnsskolan

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tilläggsanslag på 7 450 tkr beviljas. Ökade driftkostnader med 435 tkr/år för regionstyrelseförvaltningen finansieras via internhyran.

Sammanfattning:

Södervärnsskolans kök är i behov renovering för att klara dagens krav på verksamheten. Inflyttningen av barn till Visby har och är stor och därför behövs ett väl fungerande skolkök som är anpassad efter dagens arbetsmiljöregler. Regionstyrelseförvaltningen har i budget avsatt 1,5 mnkr till investeringen av ny utrustning samt verksamhetsanpassning.

Dessa nya installationer medför åtgärder på de tekniska installationerna så som el, ventilation etc. I samband med ombyggnationen kommer även planerat underhåll utföras. Den totala investeringsutgiften för hela projektet är beräknad till 12 950 tkr.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-I Södervärnsskolans kök tillagas ungefär 1 200 skolluncher varje dag. Den här investeringen är nödvändig för att förbättra arbetsmiljön i ett av öns största skolkök.

 

Ärende 28 - Exploateringsavtal Visby Ordboken 5 och 11

Regionstyrelsens beslut

Upprättat exploateringsavtal avseende Visby Ordboken 5 och 11 godkänns.

Sammanfattning:

Ett detaljplaneförslag finns upprättat för Visby Ordboken 5 och 11. Planförslaget har varit på granskning och förslaget har justerats inför antagande som beräknas ske av miljö- och byggnadsnämnden under december 2019. Planens syftar till att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål. Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Region Gotland och Fastighets AB Ordboken. Syftet med avtalet är att uppnå ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Ett utvecklingsområde i södra Visby som möjliggör en positiv utveckling med cirka 60 nya lägenheter. 

 

Ärende 31 - Exploateringsavtal Visby Klövern 1 och 11

Regionstyrelsens beslut

Upprättat exploateringsavtal avseende Visby Klövern 1 & 11 godkänns.

Sammanfattning:

Ett detaljplaneförslag finns upprättat för Visby Klövern 1 och 11. Planförslaget har varit på granskning och förslaget har justerats inför antagande som beräknas ske av miljö- och byggnadsnämnden under december 2019. Planen syftar till att förädla en före detta industritomt (AB K G Ahlqvist) i södra delen av Värnhemsområdet i Visby och integrera den i omgivande villastads varierade bebyggelsestruktur. Inom planområdet föreslås bostadsbebyggelse i form av fyra stadsvillor med ca fem lägenheter i vardera samt ombyggnad av ett befintligt gårdshus till bostadshus inrymmande fyra mindre lägenheter.

Inom planområdet finns även ett befintligt bostadshus som regleras enligt tidigare detaljplan. Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Region Gotland och Kuttern Fastigheter AB. Syftet med avtalet är att uppnå effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Det här avtalet gör att man kan gå vidare enligt detaljplanen och bygga ut med stadsvillor på den före detta industritomten. Ett mycket välkommet tillskott på 24 nya lägenheter i Visby.

 

Ärende 33 - Motion. Villatomter i Burgsvik. Eric Martell (S)

Regionstyrelsens beslut

Motionen bifalls genom att Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda och starta försäljningsuppdrag av fastigheten Öja Ockes 1:29.

Sammanfattning:

På grund av begränsad tillgång till dricksvatten har det varit nybyggnadsförbud i Burgsvik under flera år. I en motion till regionfullmäktige från Eric Martell (S) beskrivs att det därför finns ett uppdämt behov av inflyttning till Burgsvik. Regionen äger fastigheten Öja Ockes 1:29 som är planlagd för bostäder. Motionen yrkar på att: Region Gotland färdigställer ovan nämnda fastighet för villabebyggelse. I beslut TN 2019-08-28 §180 hävs anslutningsstoppet på de södra delarna av Gotland. Detta möjliggör en utveckling av fastigheten Öja Ockes 1:29 i enlighet med motionen.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Genom att byggstoppet nu är hävt på södra Gotland kan vi gå ut med den här fastigheten till försäljning. Eftersom den möjliggör 6 villatomter kan det bidra till både tillväxt och positiv utveckling i Burgsvik.

 

Ärende 41 - Uppföljning God ordning på stan - tillsammans 2019

Regionstyrelsens beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning:

Inför sommaren 2019 genomfördes en dialog tillsammans med berörda verksamheter inom Region Gotland, polisen, länsstyrelsen, näringslivet och ideella organisationer för att gemensamt arbeta för att upprätthålla och utveckla samarbetet med God ordning på stan - tillsammans.

Allmän lägesbild

Den allmänna bedömningen är att sommaren 2019 har varit den lugnaste hittills enligt polisen. Våld i offentlig miljö är historiskt låg. Tillgången på narkotika är dessvärre god och det är ett bekymmer. Trots det har det varit ett lägre antal anmälda narkotikabrott under sommaren.

Restaurangverksamhet

Verksamheterna hade goda förväntningar på sommaren som också införlivades. Omsättningen har ökat i jämförelse med 2018. Utvecklingen för verksamheter på landsbygden har varit god. Eftersäsongen har också gått bättre än tidigare.

Berusning

Merparten av våldet som begås görs i berusat tillstånd. Det sker främst i direkt anslutning till krogmiljö och snabbmatsställen. Fortsatt samverkan behövs när det gäller att förhindra överservering av alkohol. Åtgärder för att förebygga våld är bland annat att polisen finns närvarande där det är störst risk att våld utbryter som för närvarande är i Visbys centrala delar.

Narkotika

En ny utbildning, Narkotika på krogen – Nej tack! för ordningsvakter, krögare och serveringspersonal, kommer att genomföras under november 2019. Arrangör är Region Gotland och Länsstyrelsen. Diskussioner pågår mellan polisen och serveringsställen hur de kan utveckla kontaktvägar när man misstänker langning- och/eller narkotikaanvändning. Samarbete sker och kommer ytterligare att utvecklas mellan polisen och Destination Gotland gällande narkotikasituationen.

Tillsyn

Gällande livsmedelstillsyn har 15 anmälningar om misstänkt matförgiftning inkommit till myndigheten. Det har inte kunnat konstateras att någon förgiftning har skett i något av fallen. När det gäller tillsyn över serveringstillstånd har 250 tillsynsbesök genomförts. Överlag anser myndigheten att verksamheterna sköter sig bra med några få undantag. Dock är berusningsnivån generellt för hög i Visby.

Ljud

Något färre anmälningar, 25 stycken, gällande ljudnivåer har inkommit till myndigheten i jämförelse med förra året.

Besökstillströmning

Nästan 900 000 enkelresor gjordes med destinationens färjor juni-augusti 2019. Det är en ökning med 3,5 procent. Dessutom har det skett en ökning av besökande gällande ”axelsäsongerna” maj och september. Fortfarande är besökstoppen i juliveckorna. Turistbyrån redovisar dryg 85 000 besök mellan maj och september.

Tobak

Inför den nya tobakslagen som började gälla 1 juli där rökförbudet utvidgades till att gälla vissa allmänna platser så befarade många att problem skulle uppstå. Tekniska förvaltningen har fått utöka städningen främst vid vissa stråk t ex i anslutning till krogverksamhet.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Det känns viktigt att lyfta fram att det har varit en lugn sommar på Gotland, men narkotikasituationen är oroande. Tillgången till narkotika är skrämmande god och konsekvenserna av det behöver vi ta på allvar. Här är fortsatta samarbeten mellan stat, region och näringsliv avgörande. Det viktiga arbete som startats i och med Operativt samverkansforum mellan regionen och polisen kommer att utvecklas med konkreta handlingsplaner.