Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar kring upphandling av särskilda boenden

Publicerad 2019-12-09 09:17
Vill du veta mer om hur planen för upphandling ser ut? Eller har du frågor kring vad som händer när ett särskilt boende går över i privat regi?
På socialnämndens sammanträde den 4 december beslutade politikerna att socialförvaltningen ska gå vidare och konkurrensutsätta vissa särskilda boenden.
 
Det är boenden med många platser inom vissa geografiska områden som kan bli aktuella att privatisera. Dessa områden är Hemse, Roma och Visby:
  • Hemse (lliansgården och Hemse äldreboende, totalt 70 platser)
  • Roma (Syréngården och Roma äldreboende, totalt 69 platser)
  • Visby (Pjäsen och Fältgatan, totalt 154 platser)
Här kommer lite frågor och svar med anledning av beslutet i nämnden:
 
Vad händer nu?
Beslutet att gå vidare med en upphandling är taget. Nästa steg blir att förvaltningen tar fram ett förslag på tidsplan och hur upphandlingen ska gå till. Det förslaget ska godkännas av socialnämnden i början av 2020.
 
Det är svårt att i ett första skede veta hur lång tid allting tar men under hösten 2020 kommer troligen besked om hur upphandlingen gått och om och i så fall vilka boenden som överförs i privat regi. Efter det tar det ytterligare tid innan överflyttningen sker.
 
Är det klart att alla sex boenden konkurrensutsätts?
Nej, det är inte klart. Det kommer ramarna för upphandlingen och senare upphandlingen att visa.
 
Vad händer med medarbetare som jobbar på ett av dessa boenden?
Vid en så kallad verksamhetsövergång är grunden att all personal följer med till en ny utförare.
 
Saker som kan skilja mellan olika arbetsgivare är bemanning, kollektivavtal och förutsättning för heltidsarbete.
 
Utgångspunkten är att medarbetare som inte vill flytta med erbjuds annan tjänst inom regionen.
 
Vad innebär det är för de som bor på dessa boenden?
Det viktiga är att kvaliteten och verksamheten inte förändras när ett boende går över i privat regi. Det är samma krav på kvalitet som gäller oavsett utförare. Det är fortfarande Region Gotland som ansvarar för att krav på kvalitet efterlevs.
 
Vad visar utredningen som gjordes inför beslutet?
Utredningen pekar på att det kan ge positiva ekonomiska effekter att konkurrensutsätta vissa boenden.
 
Detta kan göras på två olika sätt. Dels utifrån geografiska områden med många platser, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fokus på de boenden som har höga kostnader per plats. De mindre boendena har högre kostnader än de större. Politikerna beslutade på nämnden att gå på det första alternativet.
 
I kallelsen till socialnämnden hittar du hela utredningen:
Kallelse till socialnämnden