Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden går vidare med planer på upphandling

Publicerad 2019-12-04 17:52
Nämnden beslutade att gå vidare i processen att konkurrensutsätta vissa särskilda boenden.

Socialnämnden I dag, den 4 december, har socialnämnden sammanträtt. Här är några av besluten som togs på dagens möte.

Nämnden går vidare med upphandling
Socialnämnden beslutade att gå vidare i processen att konkurrensutsätta vissa särskilda boenden. Beslutet innebär att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur genomförande av upphandlingen ska gå till.

Det är boenden med många platser inom vissa geografiska områden som kan vara aktuella att privatisera. Dessa områden är Hemse, Roma och Visby:

Hemse (lliansgården och Hemse äldreboende, totalt 70 platser)
Roma (Syréngården och Roma äldreboende totalt 69 platser)
Visby (Pjäsen och Fältgatan totalt 154 platser)

 

– Även om en del frågor återstår behöver vi komma vidare i den här processen för att se vad det kan ge om vi konkurrensutsätter, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. De ville att ärendet skulle utredas mer innan beslut om att gå vidare med upphandling fattades.

Budget 2020
Socialnämndens har en budget på 1,4 miljarder kronor för nästa år. Inom budgeten ryms en besparing på 13 miljoner kronor. Socialnämnden godkände budgeten och hur pengarna ska fördelas mellan förvaltningens avdelningar.

– Vi arbetar redan nu med strukturer på olika plan för att ha en ekonomi i balans när vi summerar verksamhetsåret 2020, säger Rolf Öström.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att inte delta i beslutet att godkänna budgeten.

Verksamhetsplan för nästa år
Socialnämnden har beslutat om verksamhetsplan för 2020.

– Vi har bland annat som mål att utvärdera Första linjen och se hur den har hjälpt familjer. Vi kommer också att prioritera insatser för föräldrar med försörjningsstöd, säger Rolf Öström.

Andra mål i verksamhetsplanen är att helt ta bort beroendet av hyrpersonal och att i större utsträckning göra medarbetare, brukare och kunder delaktiga i förvaltningens utvecklingsarbete.

I planen beskrivs utmaningarna för socialförvaltningen. Det handlar bland annat om en ökad äldre befolkning, minskad befolkning i arbetsför ålder och svårigheter att rekrytera personal med rätt kompentens. Orosanmälningarna för barn fortsätter att öka liksom den psykiska ohälsan.

Barnkonventionen
Vid årsskiftet blir Barnkonventionen svensk lag. Detta påverkar regionens verksamheter på olika sätt. Inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg kommer medarbetare att få utbildning i Barnkonventionen i början av året.

Man kommer också se över vad som behöver göras i olika verksamheter för att stärka barnens rättigheter enligt konventionen.

Ekonomisk månadsrapport
För perioden januari till oktober redovisas ett överskott mot budget på 2,3 miljoner kronor. Det är i nivå med rapporten för september. Överskottet beror främst på att det kommit in mer ersättningar från Migrationsverket för verksamheten ensamkommande flyktingungdomar.