Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 m.fl. (Tofta camping)

Miljö- och byggnämnden har 2019-11-27 § 279 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda ett förslag till detaljplan för rubricerat område, allmänt känt som Tofta strand och Tofta camping.
 
Samrådstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuell granskning. Inkomna synpunkter efter samrådstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga eventuell antagen plan inte kan medges. Samrådshandlingar publiceras fram tills reviderade handlingar finns att tillgå.
 
Planförslaget omfattar hela ytan inom den rödprickade linjen till vänster. Förslaget möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Bostäder i form av småhus på naturtomter möjliggörs i anslutning till Solbacksvägen. Bostäder i form av flerbostadshus möjliggörs vid Toftavägen. Förslaget har föregåtts av en miljökonsekvensbeskrivning.
 
Planhandlingarna hittar du nedan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
 
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 23 januari 2020. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1218. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.
 
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
 
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende som berörs.
 
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller skicka e-post till sara.lindh@gotland.se