Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Hemse Kalkonen 14

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befintlig fastighet och byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell, hantverk samt försäljning av drivmedel.

Den delen av planen som gäller drivmedelsförsäljning syftar till att säkerställa Biogas Gotlands etablering av tankstationer för biogas på Gotland, där även företagets åtaganden mot Region Gotland ingår. I gällande avtal med regionen finns krav på en tankstation för biogas i Hemse respektive Lärbro.

Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring, fordonsrörelser, parkeringsbehov samt skyddsavstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen ska inkomna synpunkter samt förslag med anledning av dessa redovisas i ett särskilt utlåtande. Sakägare, myndigheter m.fl. skall få besked om hur deras synpunkter har behandlats. Syftet med denna under­rättelse är främst att ge information om ärendets gång.

Den rubricerade detaljplanen har behandlats av byggnadsnämnden 2015-03-11 (BN § 50) med beslut om att godkänna förslag till detaljplan daterat 2014-10-14 rev 2015-02-25 med tillägg att lämplig teknik för att skydda grundvattnet ska användas. Planförslaget översändes till regionfullmäktige för antagande.

Ärendet behandlades av regionfullmäktige 2015-04-27 (RF § 158). Då med beslutet att ärendet utgår.

Den rubricerade detaljplanen återupptogs under hösten 2019 och antogs av regionfullmäktige den 17 december 2019.

Antagandehandlingar finns tillgängliga nedan fram tills publicering på Region Gotlands samlade detaljplanekarta