Kontakt

Tekniska frågor:
Henrik Nygren, henrik.nygren@gotland.se, telefon 0498-269819
Håkan Wennerberg, hakan.wennerberg@sweco.se
Jimmy Holpers, jimmy.holpers@sweco.se

Jourhavande tekniker
Telefon 0498-209030 (SOS alarm), fråga efter ansvarig arbetsledare på Vatten Söder eller jourhavande arbetsledare i beredskap

Övriga frågor:
Susanne Pettersson, telefon 0498-203579

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provpumpning i Akebäck

För att långsiktigt säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Roma utreder Region Gotland förutsättningarna till att anlägga en vattentäkt i ett markområde väster om Akebäck kyrka. Teknikförvaltningen har därför genomfört vattentäktsundersökningar på Regionen Gotlands egna fastigheter under hösten 2019 och 2020 samt utfört en brunnsinventering av privata brunnar utanför de egna fastigheterna.

Fastighetsägare inom ett beräknat influensområde på 1100 meter samt ägare till privata brunnar i väst-, syd- och östlig riktning som finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv inbjöds till ett informationsmöte i Akebäck församlingshem 2019-11-07. Till detta möte bjöds även LRF och Mellanskog in. Region Gotland informerade på mötet om projektet samt efterfråga deltagarnas synpunkter och information om lokala förutsättningarna i området. Mötesanteckningar finns under dokument nedan.

Brunnar har borrats på Regionens egna fastigheter. Långtidsprovpumpning har skett mellan september och december 2020. Under provpumpningen har pejlingar av vattennivåer skett i ett urval av privata brunnar för att kontrollera en eventuell påverkan.

Aktuellt

Sammanställning och bedömning pågår av utförd provpumpning. Behov finns av ytterligare provtagning som kommer att påbörjas i mitten av april 2021 och pågå under några veckor.

När tillräckliga undersökningar har utförts kommer Region Gotland att ta ställning till om det finns vatten av tillräcklig mängd och kvalitet för ett kontinuerligt uttag samt om uttag kan ske utan att skada allmänna eller enskilda intressen. Om förutsättningarna finns för dricksvattenproduktion kommer en ansökan om vattendom påbörjas hos Mark- och miljödomstolen.