Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 25 september 2019

Publicerad 2019-09-25 14:56
På dagens miljö- och byggnämnd redovisades ett prognostiserat underskott för 2019 på 4,4 miljoner kronor. Nämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med svar kring intäkter, kostnader och förslag på åtgärder.

Vidare beslutades bland annat att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva miljö- och byggnämndens tidigare avslagsbeslut angående Malajen 7,8 och 9 på A7-området samt att lämna positivt förhandsbesked för fem bostadshus i Lokrume.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Delårsrapport 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under besparingsbeting och under årets första kvartal kom beskedet om att förvaltningen prognostiserade ett ekonomiskt underskott. Prognosen för miljö- och byggnämnden i samband med delårsrapport 2 är ett underskott på 4,4 miljoner kronor för helåret.

Beslut: miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2 och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med svar kring intäkter, kostnader och förslag på åtgärder.

Fråga om överklagande – VISBY MALAJEN 7, 8, 9 Nybyggnad av radhus och teknikrum/förråd

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva miljö- och byggnämndens tidigare avslagsbeslut och återförvisar ärendet till nämnden för förnyad handläggning.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen.

LOKRUME BJÖRNUNGS 2:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av fem bostadshus på fastigheten. Den aktuella platsen ligger cirka 15 kilometer från Visby och den föreslagna åtgärden innebär fem byggrätter för småhus på drygt 2000 kvadratmeter stora tomter.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked.

VISBY VÄDUREN 8 Ändrad användning av vårdcentral till förskola samt uppförande av skylt, plank och förråd

Ansökan avser ändrad användning från vårdcentral till förskola i befintlig byggnad på fastigheten.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.