Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pressrelease i anledning av avslut av mål T 467-16 vid Gotlands tingsrätt

Publicerad 2019-09-13 11:59
Under slutet av 2013 beslöt Region Gotland att bevilja tillstånd åt Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB ("GNEAB"), ett av Region Gotland ägt bolag, att sälja bolagets fastighetsinnehav, i vilket ingick tomträtten Hantverket 1 ("Tomträtten"). Uppdraget var ställt till GNEAB och i november 2014 överläts sedermera Tomträtten till ny, privat ägare.

Under 2015, då GNEAB erhållit ny ledning, kom emellertid den köpeskilling till vilket Tomträtten hade överlåtits att ifrågasättas varvid GNEAB:s ledning vidtog åtgärder. Tvist uppkom därmed mellan GNEAB och de tidigare företrädare för GNEAB mot vilka ett ersättningsanspråk riktades om 14 miljoner kronor.

I denna tvist har en central fråga rört Tomträttens marknadsvärde, en värdering som är erkänt svår att göra för berörd typ av egendom. Var och en av parterna har till tingsrätten och GNEAB:s försäkringsbolag redogjort för sin inställning till ansvar och i samband därmed understrukit svårigheten i värderingsfrågor av detta slag samt vad som i enskilt fall hade kunnat göras annorlunda.

Parterna har nu, efter lång tids processande, kunnat träffa en samförståndslösning med vilken samtliga parter är nöjda och enligt parternas mening utgör uppgörelsen ett ansvarsfullt avslut av tvisten. Överenskommen förlikningsersättning uppgår till 6 miljoner kronor som kommer att betalas ur gällande försäkringar. Efter att GNEAB har erhållit beloppet kommer GNEAB att återkalla sin talan i mål T 467-16.

Avslutningsvis får betonas att tvistande parter är eniga om att överenskommelsen inte innebär att någon enskild person kan anses äga något ansvar eller ha någon skuld i att tvisten uppkom.

Vid frågor kontakta

Bo Björkman, ordförande GNEAB

070-386 75 66

bo.bjorkman@gotland.se